Automatyczna kopia bezpieczeństwa

Podziel się z innymi!

  Bezpieczeństwo danych to sprawa kluczowa. Jednym z ważniejszych zabiegów jest systematyczne tworzenie kopii bezpieczeństwa czyli tzw. backup. W ramach ćwiczeń w bashu postanowiłem napisać sobie taki mały skrypcik, który po odpaleniu przekopiuje cały katalog domowy mojego użytkownika na zewnętrzny dysk USB.

  #!/bin/sh
   
  #ustawienia sciezek
  DEST_PATH="/path/to/my/external/disk"
  BACKUP_DIR=$DEST_PATH/$(date +%Y-%m-%d-%H:%M)
  SOURCE_PATH="/home/myuser"
   
  #ustawienia domyslne
  MODE="full"
  TYPE="tar"
   
  #wyswietlenie informacji jezeli bedzie mniej niz 2 argumenty.
  if [ $# -lt 2 ]; then
    echo "Usage: `basename $0` <TAR|COPY> <FULL|incremental X days ago>"
  fi
   
  #jezeli podany jest drugi argument w linii polecen, to przystap do analizy
  if [ ! -z "$2" ]; then
    case "$2" in
      FULL|full)
        MODE=full
        ;;
      *)
        MODE=$2
        ;;
    esac
  fi
   
  #jezeli pierwszy argument nie jest pusty do nalezy go przeanalizowac
  if [ ! -z "$1" ]; then
    case "$1" in
      TAR|tar)
        TYPE=tar
        ;;
      copy|COPY)
        TYPE=copy
        ;;
    esac
  fi
   
  #jezeli katalog docelowy backupu nie istnieje, to nalezy go stworzyc
  if [ ! -e $BACKUP_DIR ]; then
    mkdir -p $BACKUP_DIR;
  fi
   
  #funkcja robiaca backup za pomoca tara
  make_tar_backup ()
  {
    if [ "$MODE" = "full" ]; then
      echo "Full backup as archive TAR"
      tar -zcp -f $BACKUP_DIR/full.tgz $SOURCE_PATH
    else
      echo "Incremental backup as archive TAR. $MODE days ago"
      tar -zcp --newer-mtime "$MODE days ago" -f $BACKUP_DIR/incremental_$MODE.tgz $SOURCE_PATH
    fi
  }
   
  #funkcja robiaca backup za pomoca cp
  make_copy_backup ()
  {
    if [ "$MODE" = "full" ]; then
      echo "Full backup as save copy"
      for source_files in $SOURCE_PATH; do
        echo -e "\tDirectory $source_files"
        cp --parents -a $source_files $BACKUP_DIR
      done
    else
      echo "Incremental backup as save copy. $MODE days ago"
      for s in $SOURCE_PATH; do
        items_list=`find $s -ctime -$MODE`
        echo -e "\tDirectory $s"
        if [ ! -z "$items_list" ]; then
          for item_file in $lista; do
            cp --parents -a $item_file $BACKUP_DIR
          done
        fi
      done
    fi
  }
   
  #start pomiaru czasu
  time_start=$(date +%s);
   
  #w zaleznosci od sposobu przechowywania backupu, uruchamiamy odpowiednie funkcje.
  case "$TYPE" in
    tar)
     make_tar_backup
     ;;
    copy)
     make_copy_backup
     ;;
  esac
   
  time_end=$(date +%s);
  exec_time=`expr $time_end - $time_start`
  echo "Backup successfull. Execution time $exec_time seconds"

  Proste ale działa 🙂

  Podziel się z innymi!