Pobieranie listy plików o wybranym rozszerzeniu w PHP

Aby pobrać listę plików o wybranym rozszerzeniu z danego katalogu najprościej jest użyć funkcji [glob](http://pl.php.net/manual/en/function.glob.php)

glob("*.jpg");

Jeśli chcemy pobrać pliki z danego katalogu i jego podkatalogów trzeba sobie dopisać wersję rekurencyjną funkcji glob:

function glob_recur($pattern='*', $flags = 0, $path = '')
{
  $paths = glob($path.'*', GLOB_MARK|GLOB_ONLYDIR|GLOB_NOSORT);
  $files = glob($path.$pattern, $flags);
  foreach ($paths as $path) {
    $files = array_merge($files, glob_recur($pattern, $flags, $path));
  }
  return $files;
}

Funkcja glob umożliwia użycie tzw. wilkardów czyli w najprostszym ujęciu pytanik „?” zastępuje dowolny znak, a gwiazdka „*” dowolny ciąg znaków. Wilkardy to nie wyrażenia regularne i szybko odczujemy różnicę choćby w przypadku, kiedy chcielibyśmy pobrać pliki o rozszerzeniu np. css i js. W takiej sytuacji musielibyśmy dwa razy wywołać funkcję glob. Do dyspozycji mamy jednak funkcję [scandir](http://pl.php.net/manual/en/function.scandir.php), która ułatwia listowanie katalogu.

function get_files_from_dir($path, $extensions = array())
{
  $entries = scandir($path.'/');
  $files = array();
  foreach($entries as $entry)
  {
    if ($entry == '.' || $entry == '..') continue;
 
    $_path = $path.'/'.$entry;
    if(is_file($_path)) {
      if (!empty($extensions))
      {
        $ext = pathinfo($filename, PATHINFO_EXTENSION);
        if (!in_array($ext, $extensions)) continue;
      }
      $files[] = $_path;
    }
  }
  return $files;
}

Scandir wybierze wszystkie pliki i katalogi z zadanej lokalizacji. Odróżnienie plików od katalogów to prosty tekst przy użyciu funkcji is_file lub is_dir z kolei wydobycie rozszerzenia z pliku można przeprowadzić na kilka sposobów:

$ext = pathinfo($filename, PATHINFO_EXTENSION);
// lub
$ext = preg_replace('/.*\.([\d\w]{2,5})/i', '$1', $filename); //zakładam, że rozszerzenie ma od 2 do 5 znaków
// lub 
$ext = substr($filename , strrpos($filename , '.') +1);

Modyfikacja funkcji get_files_from_dir tak aby działała rekurencyjnie wymaga jedynie niewielkiej zmiany:

function get_files_from_dir_recur($path, $extensions = array())
{
  $entries = scandir($path.'/');
  $files = array();
  foreach($entries as $entry)
  {
    if ($entry == '.' || $entry == '..') continue;
 
    $_path = $path.'/'.$entry;
    if(is_file($_path)) {
      if (!empty($extensions))
      {
        $ext = pathinfo($filename, PATHINFO_EXTENSION);
        if (!in_array($ext, $extensions)) continue;
      }
      $files[] = $_path;
    } else if (is_dir($_path)) {
      $files = array_merge($files, self::get_files_from_dir_recur($path, $extensions));
    }
  }
  return $files;
}

W zasadzie to samo można osiągnąć za pomocą iteratorów z biblioteki [SPL](http://www.php.net/~helly/php/ext/spl/):

function get_files_from_dir($path, $extensions = array())
{
  $files = array();
  $it = new DirectoryIterator($path);
  foreach($it as $file) {
    $filename = $file->getFilename();
    $ext = pathinfo($filename, PATHINFO_EXTENSION);
    if ($file->isFile() && (empty($extensions) || in_array($ext, $extensions))) {
      $files[] = $file->getPathname();
    }
  }
  return $files;
}

i wersja rekurencyjna

function get_files_from_dir_recur($path, $extensions = array())
{
  $files = array();
  $it = new RecursiveDirectoryIterator($path);
  foreach(new RecursiveIteratorIterator($it) as $file) {
    $filename = $file->getFilename();
    $ext = pathinfo($filename, PATHINFO_EXTENSION);
    if ($file->isFile() && (empty($extensions) || in_array($ext, $extensions))) {
      $files[] = $file->getPathname();
    }
  }
  return $files;
}

Funkcja glob jest jest najprostsza w użyciu. Funkcja z użyciem scandir sprawdza się kiedy glob zawodzi i jest szybsza od iteratorów, które dla każdego znalezionego pliku powołują do życia obiekt.

Kiedy sięgać po iteratory i czy w ogóle? W podanych przeze mnie przykładach interesują nas jedynie ścieżki do plików, tymczasem iteratory zwracają pliki w formie obiektów [SplFileInfo](http://pl.php.net/manual/en/class.splfileinfo.php) z których można wyciągnąć dużo więcej informacji o plikach. Niekiedy może się to przydać i wtedy użycie iteratorów jest zasadne. Jeśli jednak chcemy otrzymać jedynie listę plików wtedy scandir jest lepszym rozwiązaniem bo szybszym.

Funkcja scandir i iteratory są dostępne dopiero od 5 wersji PHP. W PHP4 zawartość katalogu możymy odczytać dzięki funkcji [opendir](http://pl.php.net/manual/en/function.opendir.php).

function get_files_from_dir($path, $extensions = array()) {
  $files = array();
  if (!is_dir($path)) {
    return $files;
  }
  if ($dh = opendir($path)) {
    while (($file = readdir($dh)) !== false) {
      $ext = pathinfo($file, PATHINFO_EXTENSION);
      if (empty($extensions) || in_array($ext, $extensions)) {
        $files[] = $path.'/'.$file;
      }
    }
    closedir($dh);
  }
  return $files;
}

Posted in PHP by Zbigniew Heintze · Tag: