Pobieranie listy plików o wybranym rozszerzeniu w PHP

Podziel się z innymi!

  Aby pobrać listę plików o wybranym rozszerzeniu z danego katalogu najprościej jest użyć funkcji [glob](http://pl.php.net/manual/en/function.glob.php)

  glob("*.jpg");

  Jeśli chcemy pobrać pliki z danego katalogu i jego podkatalogów trzeba sobie dopisać wersję rekurencyjną funkcji glob:

  function glob_recur($pattern='*', $flags = 0, $path = '')
  {
    $paths = glob($path.'*', GLOB_MARK|GLOB_ONLYDIR|GLOB_NOSORT);
    $files = glob($path.$pattern, $flags);
    foreach ($paths as $path) {
      $files = array_merge($files, glob_recur($pattern, $flags, $path));
    }
    return $files;
  }

  Funkcja glob umożliwia użycie tzw. wilkardów czyli w najprostszym ujęciu pytanik „?” zastępuje dowolny znak, a gwiazdka „*” dowolny ciąg znaków. Wilkardy to nie wyrażenia regularne i szybko odczujemy różnicę choćby w przypadku, kiedy chcielibyśmy pobrać pliki o rozszerzeniu np. css i js. W takiej sytuacji musielibyśmy dwa razy wywołać funkcję glob. Do dyspozycji mamy jednak funkcję [scandir](http://pl.php.net/manual/en/function.scandir.php), która ułatwia listowanie katalogu.

  function get_files_from_dir($path, $extensions = array())
  {
    $entries = scandir($path.'/');
    $files = array();
    foreach($entries as $entry)
    {
      if ($entry == '.' || $entry == '..') continue;
   
      $_path = $path.'/'.$entry;
      if(is_file($_path)) {
        if (!empty($extensions))
        {
          $ext = pathinfo($filename, PATHINFO_EXTENSION);
          if (!in_array($ext, $extensions)) continue;
        }
        $files[] = $_path;
      }
    }
    return $files;
  }

  Scandir wybierze wszystkie pliki i katalogi z zadanej lokalizacji. Odróżnienie plików od katalogów to prosty tekst przy użyciu funkcji is_file lub is_dir z kolei wydobycie rozszerzenia z pliku można przeprowadzić na kilka sposobów:

  $ext = pathinfo($filename, PATHINFO_EXTENSION);
  // lub
  $ext = preg_replace('/.*\.([\d\w]{2,5})/i', '$1', $filename); //zakładam, że rozszerzenie ma od 2 do 5 znaków
  // lub 
  $ext = substr($filename , strrpos($filename , '.') +1);

  Modyfikacja funkcji get_files_from_dir tak aby działała rekurencyjnie wymaga jedynie niewielkiej zmiany:

  function get_files_from_dir_recur($path, $extensions = array())
  {
    $entries = scandir($path.'/');
    $files = array();
    foreach($entries as $entry)
    {
      if ($entry == '.' || $entry == '..') continue;
   
      $_path = $path.'/'.$entry;
      if(is_file($_path)) {
        if (!empty($extensions))
        {
          $ext = pathinfo($filename, PATHINFO_EXTENSION);
          if (!in_array($ext, $extensions)) continue;
        }
        $files[] = $_path;
      } else if (is_dir($_path)) {
        $files = array_merge($files, self::get_files_from_dir_recur($path, $extensions));
      }
    }
    return $files;
  }

  W zasadzie to samo można osiągnąć za pomocą iteratorów z biblioteki [SPL](http://www.php.net/~helly/php/ext/spl/):

  function get_files_from_dir($path, $extensions = array())
  {
    $files = array();
    $it = new DirectoryIterator($path);
    foreach($it as $file) {
      $filename = $file->getFilename();
      $ext = pathinfo($filename, PATHINFO_EXTENSION);
      if ($file->isFile() && (empty($extensions) || in_array($ext, $extensions))) {
        $files[] = $file->getPathname();
      }
    }
    return $files;
  }

  i wersja rekurencyjna

  function get_files_from_dir_recur($path, $extensions = array())
  {
    $files = array();
    $it = new RecursiveDirectoryIterator($path);
    foreach(new RecursiveIteratorIterator($it) as $file) {
      $filename = $file->getFilename();
      $ext = pathinfo($filename, PATHINFO_EXTENSION);
      if ($file->isFile() && (empty($extensions) || in_array($ext, $extensions))) {
        $files[] = $file->getPathname();
      }
    }
    return $files;
  }

  Funkcja glob jest jest najprostsza w użyciu. Funkcja z użyciem scandir sprawdza się kiedy glob zawodzi i jest szybsza od iteratorów, które dla każdego znalezionego pliku powołują do życia obiekt.

  Kiedy sięgać po iteratory i czy w ogóle? W podanych przeze mnie przykładach interesują nas jedynie ścieżki do plików, tymczasem iteratory zwracają pliki w formie obiektów [SplFileInfo](http://pl.php.net/manual/en/class.splfileinfo.php) z których można wyciągnąć dużo więcej informacji o plikach. Niekiedy może się to przydać i wtedy użycie iteratorów jest zasadne. Jeśli jednak chcemy otrzymać jedynie listę plików wtedy scandir jest lepszym rozwiązaniem bo szybszym.

  Funkcja scandir i iteratory są dostępne dopiero od 5 wersji PHP. W PHP4 zawartość katalogu możymy odczytać dzięki funkcji [opendir](http://pl.php.net/manual/en/function.opendir.php).

  function get_files_from_dir($path, $extensions = array()) {
    $files = array();
    if (!is_dir($path)) {
      return $files;
    }
    if ($dh = opendir($path)) {
      while (($file = readdir($dh)) !== false) {
        $ext = pathinfo($file, PATHINFO_EXTENSION);
        if (empty($extensions) || in_array($ext, $extensions)) {
          $files[] = $path.'/'.$file;
        }
      }
      closedir($dh);
    }
    return $files;
  }
  Podziel się z innymi!

   Posted in PHP by Zbigniew Heintze · Tag: