Upload plików w Django

Upload plików w Django

W Django nie zapomniano o kwestii uploadu plików. Deweloperzy tego frameworka starali się uczynić tę czynność jak najprostszą mimo to prawidłowa realizacja tego zadania wymaga odrobiny wysiłku. Na początek przytoczę znaleziony na stackoverflow.com minimalny przykład prezentujący krok po kroku jak w Django pobrać od użytkownika plik i zapisać go na serwerze. Będzie on stanowił doskonały punkt wyjścia dla bardziej zaawansowanych tematów jak dbanie o równomierny rozkład plików w katalogach czy przycinanie obrazków w panelu administracyjnym z użyciem jQuery i jCrop, którymi to tematami zajmę się w kolejnych wpisach.

Poniższy opis oparty jest na przykładzie, którego źródło można ściągnąć z github-a

Przykład bazuje na Django 1.3 w którym główny plik settings.py i urls.py trzymane są w katalogu głównym projektu.

minimal-django-file-upload-example/
  src/
    myproject/
      database/
        sqlite.db
      media/
      myapp/
        templates/
          myapp/
            list.html
        forms.py
        models.py
        urls.py
        views.py
      __init__.py
      manage.py
      settings.py
      urls.py

W Django 1.4 nastąpiła zmiana w domyślnej strukturze projektu i wyżej wspomniane pliki powinny trafić do podkatalogu o nazwie odpowiadającej nazwie projektu.

1. Konfiguracja: /myproject/settings.py

Przede wszystkim należy zacząć od prawidłowej konfiguracji bazy danych ponieważ szczegółowa ścieżka do pliku zapisywana będzie w bazie danych, mediów – czyli wskazania katalogu w projekcie, do którego będą trafiały wszystkie wgrywane przez użytkowników pliki oraz URL-a zarezerwowanego na potrzeby serwowania plików statycznych. Trzeba też pamiętać aby aplikacja zawierająca model ze zdefiniowanymi polami do uploadu plików była dodana do INSTALLED_APPS.

DATABASES = {
  'default': {
    'ENGINE': 'django.db.backends.sqlite3',
    'NAME': '/path/to/myproject/database/sqlite.db'),
    'USER': '',
    'PASSWORD': '',
    'HOST': '',
    'PORT': '',
  }
}

MEDIA_ROOT = '/path/to/myproject/media/'
MEDIA_URL = '/media/'

INSTALLED_APPS = (
 …
 'myapp',
)

Więcej na temat konfiguracji mediów i plików statycznych w Django.

2. Model: myproject/myapp/models.py

Do uploadu plików w modelu Django służy pole FileField lub też jego specjalna wersja dla obrazków ImageField. Oba z wymienionych pól mają atrybut „upload_to” umożliwiający wskazanie szczegółowej lokalizacji składowania pliku.

# -*- coding: utf-8 -*-
from django.db import models
 
class Document(models.Model):
  docfile = models.FileField(upload_to='documents/%Y/%m/%d')

Jeśli ustawimy upload_to=’documents/%Y/%m/%d’ to w katalogu określonym w zmiennej MEDIA_ROOT zostanie utworzona ścieżka oparta na bieżącej dacie np. „documents/2013/03/09”.

Atrybutowi „upload_to” możemy przypisać zarówno tekst, jak i też metodę czy funkcję zwracającą ścieżkę do katalogu, co daje nam większe możliwości, ale jest to kwestia bardziej złożona i omówię ją przy innej okazji.

3. Formularz: myproject/myapp/forms.py

Wykorzystanie obiektów formularzy w Django bardzo ułatwia pracę z formularzami o czym przekonałem się wielokrotnie. Także w tym przypadku najprościej jest użyć ModelForm – czyli formularza opartego na modelu, w którym nie trzeba definiować pól formularza tylko wskazać na jakim modelu dany formularz ma się opierać i które pola mają podlegać edycji. Przytaczany tu przykład jednak pokazuje jak stworzyć zupełnie niestandardowy formularz z wykorzystaniem kontrolki pola do uploadu pliku FileField. UWAGA! – nie należy mylić pól modelu z polami formularza, które mimo podobieństwa nazwy są czymś innym.

# -*- coding: utf-8 -*-
from django import forms
 
class DocumentForm(forms.Form):
  docfile = forms.FileField(
    label='Select a file',
    help_text='max. 42 megabytes'
  )

4. Widok: myproject/myapp/views.py

W widoku realizowany jest cały proces obsługi formularza. Po przeprowadzeniu walidacji możemy śmiało pobrać plik z request.FILES i przypisać go wprost do pola modelu. Jeszcze łatwiej byłoby w przypadku formularza opartego o model, ale tak za to mamy większą elastyczność gdyż przed zapisaniem pliku w bazie danych moglibyśmy jeszcze coś z nim zrobić (np. zmienić nazwę).

# -*- coding: utf-8 -*-
from django.shortcuts import render_to_response
from django.template import RequestContext
from django.http import HttpResponseRedirect
from django.core.urlresolvers import reverse
 
from myproject.myapp.models import Document
from myproject.myapp.forms import DocumentForm
 
def list(request):
  # Handle file upload
  if request.method == 'POST':
    form = DocumentForm(request.POST, request.FILES)
    if form.is_valid():
      newdoc = Document(docfile = request.FILES['docfile'])
      newdoc.save()
 
      # Redirect to the document list after POST
      return HttpResponseRedirect(reverse('myapp.views.list'))
  else:
    form = DocumentForm() # A empty, unbound form
 
  # Load documents for the list page
  documents = Document.objects.all()
 
  # Render list page with the documents and the form
  return render_to_response(
    'myapp/list.html',
    {'documents': documents, 'form': form},
    context_instance=RequestContext(request)
  )

5. Konfiguracja URL-i: myproject/urls.py

Django nie udostępnia mediów z MEDIA_ROOT automatycznie gdyż byłoby to niebezpieczne w środowisku produkcyjnym. Na serwerze developerskim to Apache, Nginx czy Lighttpd zajmują się serwowaniem plików statycznych natomiast w środowisku developerskim trzeba sobie dodać regułkę do urls-ów.

# -*- coding: utf-8 -*-
from django.conf.urls.defaults import patterns, include, url
from django.conf import settings
from django.conf.urls.static import static
 
urlpatterns = patterns('',
  (r'^', include('myapp.urls')),
) + static(settings.MEDIA_URL, document_root=settings.MEDIA_ROOT)

,

6. URL-e aplikacji: myproject/myapp/urls.py

Aby widok z danej aplikacji był dostępny także dla niego trzeba dodać regułkę do urls.py

# -*- coding: utf-8 -*-
from django.conf.urls.defaults import patterns, url
 
urlpatterns = patterns('myapp.views',
  url(r'^list/$', 'list', name='list'),
)
<pre>
 
<h2>7. Szablon: myproject/myapp/templates/myapp/list.html</h2>
 
<p>Aby można było wgrać plik na serwer wymagane jest aby tag formularza zawierał atrybut enctype="multipart/form-data" oraz żeby formularz był wysyłany metodą POST</p>
 
<pre lang="html4strict">
<!DOCTYPE html>
<html>
  <head>
    <meta charset="utf-8">
    <title>Minimal Django File Upload Example</title>
  </head>
  <body>
  <!-- List of uploaded documents -->
  {% if documents %}
    <ul>
    {% for document in documents %}
      <li><a href="{{ document.docfile.url }}">{{ document.docfile.name }}</a></li>
    {% endfor %}
    </ul>
  {% else %}
    <p>No documents.</p>
  {% endif %}
 
    <!-- Upload form. Note enctype attribute! -->
    <form action="{% url list %}" method="post" enctype="multipart/form-data">
      {% csrf_token %}
      <p>{{ form.non_field_errors }}</p>
      <p>{{ form.docfile.label_tag }} {{ form.docfile.help_text }}</p>
      <p>
        {{ form.docfile.errors }}
        {{ form.docfile }}
      </p>
      <p><input type="submit" value="Upload" /></p>
    </form>
  </body>
</html>

8. Uruchomienie przykładu

Tak dla pełnego obrazu – aby uruchomić omawiany tu minimalny, przykład uploadu plików w django należy ściągnąć jego źródła lub przekopiować z wyżej zamieszczonych listingów a następnie uruchomić w konsoli odpowiednie komendy:

> cd myproject
> python manage.py syncdb
> python manage.py runserver

Po uruchomieniu serwera pod adresem localhost:8000/list/ zobaczymy – na początek pustą – listę zuploadowanych plików oraz formularz. Pliki powinny się zapisywać w katalogu analogicznym do „/path/to/myproject/media/documents/2013/03/09/”

Autorem powyższego wyczerpującego przykładu jest Akseli Palén. Omówienie jest wzbogacone kilkoma moimi komentarzami.

Pliki statyczne w Django

Pracuję z Django od wersji 0.96 i w projektach, które utrzymuję jest jeszcze wiele zaszłości. Jedną z nich jest sposób składowania wszelakich plików statycznych w katalogu, którego ścieżka zdefiniowana była w settings.py w zmiennej MEDIA_ROOT. Tymczasem od wersji 1.3 developerzy Django postanowili rozróżnić pliki statyczne – czyli wszelkiego rodzaju javascript-y, css-y, grafiki itp. stałe elementy składające się na tzw. layout – od mediów, pod którą to nazwą powinniśmy rozumieć wszelkiego rodzaju pliki uploadowane.

Na marginesie dodam, że aplikacja django-staticfiles była już wcześniej dostępna, ale integralną częścią frameworka stała się dopiero od wersji 1.3.

Jak skonfigurować ustawienia mediów?

Zacznę od mediów bo sprawa jest stara, prosta i wielokrotnie opisywana.

Załóżmy, że struktura naszej aplikacji wygląda tak:

project_root/
  manage.py
  mysite/
    __init__.py
    settings.py
    urls.py
    wsgi.py 
  news/
    __init__.py
    models.py
    urls.py
    views.py
  /media
    /users
	  user_avatar.jpg

UWAGA! Od wersji 1.4 zmieniła się podstawowa struktura projektu w ten sposób, że podstawowa konfiguracja oraz główny plik z urls.py trafiły do podkatalogu z nazwą projektu – w tym wypadku „mysite”.

Mediów dotyczą dwie zmienne w settings.py

MEDIA_ROOT – przechowuje pełną ścieżkę do katalogu z mediami. Do tego folderu będą trafiały pliki wrzucane przez użytkowników z poziomu strony www. Stanowi on bazową ścieżkę dla parametru „upload_to” pól FileField i ImageField.

MEDIA_ROOT = '/home/user/project_root/media'

Jeśli zmienimy fizyczne położenie mediów (bo np. serwer produkcyjny czyta pliki statyczne tylko z podkatalogu public_html) to będziemy musieli zmienić MEDIA_ROOT.

MEDIA_ROOT = '/home/user/project_root/public_html/media'

ale MEDIA_URL i wszystkie odwołania w szablonach pozostaną takie same.

MEDIA_URL – bazowy adres URL, pod którym dostępne będą pliki mediów.

MEDIA_URL = '/media/'

Przy takiej kongfiguracji do plików mediów będziemy odwoływać się następująco

<img src="/media/images/user_avatar.jpg" alt="{{ user.username }}" />

MEDIA_ROOT – Może mieć formę adresu względnego – najczęściej używaną na serwerze developerskim, albo adresu bezwzględnego, przydatnej na serwerach produkcyjnych

MEDIA_URL='http://static.domain.pl/media/'

Zmiana url-a wiąże się z koniecznością zmiany wszystkich odwołań w szablonach dlatego warto od razu przewidzieć taką możliwość i przekazać do szablonu zmienną MEDIA_ROOT i posługiwać się nią zamiast hardkodować adresy do plików mediów.

<img src="{{ MEDIA_URL }}images/user_avatar.jpg" alt="{{ user.username }}" />

Przy okazji wspomnę, że obiekty formularzy FileField i ImageField rzutowane do tekstu lub unicode-a zwracają względną ścieżkę do pliku

{{ user.avatar }} # users/user_avatar.jpg

metoda url zwraca pełen url zawierający w sobie MEDIA_URL

{{ user.avatar.url }} # /media/users/user_avatar.jpg (albo http://static.domain.pl/media/users/user_avatar.jpg)
<img src="{{ user.avatar.url }}" alt="{{ user.username }}" />

UWAGA! Jeśli dla FileField lub ImageField dopuścimy możliwość wstawiania null-i (null=True, blank=True, default=None), w szablonie zawsze dobrze jest sprawdzać czy mamy do czynienia z plikiem czy null-em.

<img src="{% if user.avatar %}{{ user.avatar.url }}{% endif %}" alt="{{ user.username }}" />

a metoda path zwraca pełną ścieżkę do pliku zawierającą w sobie MEDIA_ROOT

{{ user.avatar.path }} # /home/user/project_root/public_html/media/users/user_avatar.jpg

Z plikami statycznymi wiąże się więcej zagadnień.

Jaki jest modelowy sposób składowania plików statycznych w Django?

Przede wszystkim zmienna STATIC_ROOT pełni rolę analogiczną do MEDIA_ROOT, ale tylko na serwerze produkcyjnym. Wbudowany – developerski – serwer Django w celu odnalezienia położenia plików statycznych korzysta z tzw. finderów zdefiniowanych w STATICFILES_FINDERS oraz STATICFILES_DIRS – ale po kolei.

Pliki statyczne należy trzymać w podkatalogu „./static” każdej aplikacji

project_root/
  manage.py
  mysite/
    __init__.py
    settings.py
    urls.py
    wsgi.py
    static/ - pliki wspólne dla całej strony
      /css
        screen.css
      /js
        jquery.js 
  musicplayer/
    __init__.py
    models.py
    urls.py
    views.py
    static/ - pliki statyczne aplikacji
      /js
        jplayer.js
      /images
        play.gif

Ścieżkę każdego z podkatalogów powinniśmy dodać do krotki zmiennej STATICFILES_DIRS w settings.py

STATICFILES_DIRS = (
  "/home/project_root/mysite/static",
  "/home/project_root/musicplayer/static",
)

Jeśli zdefiniujemy zmienną STATIC_URL następująco:

STATIC_URL = '/static/'

Adresy plików w szablonach będą wyglądały tak:

<img src="/static/images/play.gif" alt="play" />

Oczywiście tu podobnie jak w mediach warto przekazać do szablonu zmienną STATIC_URL,

<img src="{{ STATIC_URL }}images/play.gif" alt="play" />

bo na serwerze produkcyjnym możemy się zdecydować na podanie bezwzględnego url-a zamiast względnej ścieżki.

STATIC_URL = 'http://static.domain.pl/static/'

Czasami chcielibyśmy aby media aplikacji – dajmy na to musicplayer – znalazły się w podkatalogu o tej samej nazwie. Nie musimy w tym celu zmieniać struktury plików lecz wystarczy dodać prefix do ścieżki w STATICFILES_DIRS.

STATICFILES_DIRS = (
  "/home/project_root/mysite/static",
  ('musicplayer', "/home/project_root/musicplayer/static"),
)

Fizyczne położenie pliku się nie zmieniło, ale zmiana konfiguracji pozwala traktować plik jakby się znajdował w dodatkowym podkatalogu.

<img src="/static/musicplayer/images/play.gif" alt="play" />

Aby całość zadziałała musimy jeszcze wskazać Django narzędzia wyszukiwania plików tzw. findery.

STATICFILES_FINDERS = (
  'django.contrib.staticfiles.finders.FileSystemFinder',
  'django.contrib.staticfiles.finders.AppDirectoriesFinder',
)

Ponieważ w dwóch różnych podkatalogach /static możemy mieć plik o tej samej nazwie, może się zdarzyć że jeden „nadpisze” drugi i trzeba będzie wyszukać wszystkie lokalizacje w jakich może znajdować się plik o danej nazwie.

Warto wtedy skorzystać z komendy findstatic

$ python manage.py findstatic css/base.css admin/js/core.js
#/home/special.polls.com/core/static/css/base.css
#/home/polls.com/core/static/css/base.css
#/home/polls.com/src/django/contrib/admin/media/js/core.js

Pliki statyczne na serwerze developerskim

Django nie udostępnia plików statycznych i mediów z automatu gdyż byłoby to niebezpieczne na serwerze produkcyjnym. Dlatego też także w środowisku developerskim trzeba zadbać aby serwer wiedział gdzie szukać plików poprzez dodanie odpowiednich reguł do urls.py

from django.conf.urls import patterns, include, url
from django.conf import settings
from django.conf.urls.static import static
from django.contrib.staticfiles.urls import staticfiles_urlpatterns
 
urlpatterns = patterns('',
  # Uncomment the next line to enable the admin:
  url(r'^admin/', include(admin.site.urls)),
  ...
)
 
if settings.DEBUG:
  urlpatterns += staticfiles_urlpatterns()  
  urlpatterns += static(settings.MEDIA_URL, document_root=settings.MEDIA_ROOT)

Pliki statyczne na serwerze produkcyjnym

Nie będę opisywał jak skonfigurować Apache 2, Nginx czy Lighttpd. Przyjmijmy, że dowolny serwer umożliwia serwowanie plików statycznych z poziomu podkatalogu /public_html.

W pierwszej kolejności należy odpowiednio ustawić zmienną STATIC_ROOT w settings.py

STATIC_ROOT = os.path.join(PROJECT_ROOT, 'public_html/static')

Następnie należało by odpowiednio do ustawień STATICFILES_DIRS przekopiować (lub dowiązać) pliki i katalogi.

project_root/
  public_html/
    static/ - pliki wspólne dla całej strony
      /css
        screen.css
      /js
        jquery.js 
	  musicplayer/ - pliki statyczne aplikacji
        /js
          jplayer.js
        /images
          play.gif

Może to być nieco pracochłonne dlatego też wielu developerów do tej pory preferowało trzymanie statyków w jednym wspólnym katalogu. Po opublikowaniu strony na serwerze produkcyjnym wystarczyło tylko przekopiować lub przenieść statiki do katalogu publicznego oraz zmienić ustawienia STATIC_ROOT.

Od wersji 1.4 mamy do dyspozycji komendę „collectstatic”, który całą robotę z kopiowaniem plików statycznych robi za nas. W trakcie developmentu możemy trzymać pliki statyczne w wielu podkatalogach a po wrzuceniu na live wystarczy tylko wywołać komendę –

python manage.py collectstatic

i mamy przekopiowane wszystkie pliki statyczne łącznie z tymi związanymi z panelem administracyjnym. Dodanie na końcu opcji -l albo –link,

python manage.py collectstatic -l

tworzy dowiązania symboliczne zamiast kopiować pliki.

Staticfiles w starych projektach

Przy podnoszeniu starych projektów do nowej wersji Django nie jesteśmy zmuszani do wydzielania mediów i relokacji plików statycznych. Dalej możemy trzymać wszystko w jednym katalogu, ale trzeba zadbać o odpowiednią konfigurację.

MEDIA_ROOT = '/home/user/project_root/static'
 
MEDIA_URL = '/static/'
 
STATICFILES_DIRS = (
  MEDIA_ROOT,
)
 
STATIC_URL = MEDIA_URL
 
STATIC_ROOT = '/home/user/project_root/public_html/static'

UWAGA! Traktuj STATIC_ROOT jak zmienną używaną tylko na serwerze produkcyjnym i nawet jeśli nie wiesz jak powinna ta ścieżka wyglądać docelowo wskarz na katalog, który nie jest jednym z katalogów zdefiniowanych w STATICFILES_DIRS

Podusmowanie

Konfiguracja mediów w Django nie jest tak prosta jak to się wydaje doświadczonym developerom. Zagadnienie to nie jest poruszone w podstawowym tutorialu, a dokumentacja choć jedna z najlepszych nie prowadzi za rękę początkującego programistę.

Choć staticfiles wraz z komendą collectstatic to bardzo wygodne rozwiązanie ułatwiające trzymanie porządku w projekcie, dodatkowo utrudnia zagadnienie zarządzania plikami statycznymi. Mam nadzieję, że swoim wpisem nie gmatwam dodatkowo całej sprawy, i że przyda się on komuś rozpoczynającemu dopiero pracę z frameworkiem Django.

JavaScript w projekcie internetowym

JavaScript jest technologią kojarzoną ze stronami WWW. Uruchamiany w przeglądarce internetowej język przez długi czas stanowił dodatek ożywiający jedynie statyczną treść. Sam przez wiele lat trzymałem się paradygmatu, że strona internetowa powinna być w pełni funkcjonalna i czytelna nawet jeśli użytkownik wyłączy w swojej przeglądarce obsługę JavaScript-u. Ta reguła jest nadal dobrze widzianą praktyką ale rzadziej przestrzeganą, gdyż pozbawiony javascript-owego dopingu interfejs użytkownika na tyle traci na wygodzie i atrakcyjności, że już mało kto decyduje się na skrajne ustawienia bezpieczeństwa.

W chwili obecnej ilość kodu pisanego w JavaScript-cie powoli zrównuje się z ilością kodu tworzonego w językach działających po stronie serwera, a podejrzewam, że są i serwisy gdzie ją przewyższa. Programiści frontendowi zyskują coraz bardziej na znaczeniu bo też wymagania stawiane im są coraz większe. Dzisiaj pracodawcy nie szukają „koderów” potrafiących dołączyć i uruchomić cudzy, znaleziony gdzieś w sieci skrypt, którego jedynym zadaniem jest rozwijanie i zwijanie menu. Dzisiaj tworzy się rozbudowane aplikacje oparte na profesjonalnych frameworkach stworzonych przez – nierzadko duże (np. Yahoo YUI Library) – firmy i mające szerokie wsparcie wśród społeczności (np. jQuery) internetowych.

Im bardziej złożone programy, im większa ilość skryptów – tym zarządzanie i utrzymywanie kodu JavaScript staje się trudniejsze. Fakt, że interpreterem języka JavaScript jest przeglądarka internetowa czyni sprawę jeszcze bardziej skomplikowaną gdyż musimy wziąć pod uwagę kilka dodatkowych aspektów związanych ze specyficznym środowiskiem w jakim pisane w tym języku programy są uruchamiane.

Osadzać JavaScript w kodzie strony HTML czy wydzielać do plików js?

Nie ma zastrzeżeń natury techninej ograniczających ilość kodu w źródle strony lub też określających co powinno być przeniesione do plików zewnętrznych. Zdrowy rozsądek oraz zasada, że należy rozdzielać logikę od warstwy wizualnej podpowiadają, że kod osadzony inline-owo powinien być jak najskromniejszy, a wszystko co nie jest specyficzne dla danej podstrony powinno zostać umieszczone w pliku.

Przemawiają za tym zarówno względy estetyczne jak i pragmatyczne. Kod umieszczony w pliku łatwiej się debuguje, można go skompresować, poddać obfuskacji i dołączyć do innych stron. Ponadto przeglądarki domyślnie buforują pliki js – chyba, że mają inne ustawienia – co oszczędza liczbę żądań (requestów) kierowanych do serwera.

Skrypt osadzony powinien być umieszczony w jednym miejscu. Przeplatanie kodu JavaScript między innymi elementami HTML-a dopuszczalne jest tylko w przypadku obsługi zdarzeń.

<script type="text/javascript">
  function someFunction() { alert('OK'); }
</script>
<input id="somebutton" type="button" value="Call function" onclick="someFunction();" />

Jest to już trochę archaizm ponieważ dzięki nasłuchiwaczom (ang. listener) można każde zdarzenie obsłużyć bez dodawania do tagów HTML atrybutów onclick, onmouseover itd. Nicholas C. Zakas w książce pt. „JavaScript dla webmasterów – zaawansowane programowanie” opisuje różnice w implementacji tego mechanizmu w różnych przeglądarkach. Wspominam o tym tylko jako o ciekawostce gdyż każdy z czołowych frameworków udostępnia ujednolicone api do obsługi zdarzeń.

Przykładowy kod z użyciem jQuery pokazuje jak podpiąć funkcję pod określone zdarzenie wybranego obiektu na stronie.

$(document).ready(function() {
  $('#somebutton').click(someFunction);
});

Kod ten umieszczony w nagłówku strony uruchomi się po załadowaniu całego drzewa DOM. Wynika z tego kilka niedogodności.

Wszelkie inicjowane JavaScript-em widżety pojawią się z widocznym opóźnieniem – zostaną uruchomione dopiero po wyrenderowaniu całej strony. Niecierpliwi użytkownicy mogą zacząć klikać w kalendarzyk zanim jeszcze zostanie uruchomiony, albo zatwierdzać formularza bez podpiętych javascript-owych walidatorów. Jest to cena za czystość i porządek w kodzie.

Czy można sterować cache-owaniem plików JavaScript w pamięci podręcznej przeglądarki?

Podczas pierwszej wizyty na stronie WWW wszystkie jej elementy zostają pobrane i w zależności od ustawień przeglądarki oraz przesłanych nagłówków HTTP zapisane w pamięci podręcznej przeglądarki. Buforowanie (ang. cache) oszczędza liczbę żądań wysyłanych do serwera, transfer i przyśpiesza ładowanie strony. (Użyj about:cache w Firefox jeśli chcesz zobaczyć co zawiera Twój cache)

Do sterowania zachowaniem cache-a służą nagłówki HTTP (ang. HTTP Headers). Dla treści dynamicznej najlepiej skorzystać z Cache-Control i tak aby zapobiec buforowaniu dokumentu należy wysłać następujące nagłówki.

header("Pragma: no-cache");
header("Cache-Control: max-age=0, no-store, no-cache, must-revalidate, post-check=0, pre-check=0");
header("Expires: 0");

UWAGA! Można w tym celu użyć meta tagów ale nie wszystkie przeglądarki honorują meta tagi strujące cachem i nie są one brane pod uwagę przez serwery proxy

<head>
  <meta http-equiv="Expires" content="0" />
  <meta http-equiv="Cache-Control" content="no-store, no-cache, must-revalidate" />
  <meta http-equiv="Cache-Control" content="post-check=0, pre-check=0" />
  <meta http-equiv="Pragma" content="no-cache" />
</head>

Przy rzadko zmieniającej się treści lepsze są inne ustawienia bufora.

header("Cache-Control: max-age=3600, must-revalidate, post-check=600, pre-check=1800");

przeglądarka powinna przez 600 sekund podawać dokument wyłącznie z bufora, następnie przez 1200 sekund brać dokument z bufora, ale też sprawdzać w tle czy na serwerze jest nowsza wersja (i jeżeli jest to ją zaciągnąć do kolejnego użycia). Po upłynięciu 1800 sekund od pobrania przeglądarka powinna najpierw sprawdzić czy jest nowa wersja i jeśli jest to ją zaktualizować, a następnie użyć.

Dla elementów statycznych takich jak np. pliki JavaScript mamy do dyspozycji dwa inne nagłówki: ETag i Expires. Nagłówek ETag informuje przeglądarkę czy konkretny plik został zmieniony. Wymaga każdorazowo nawiązania połączenia z serwerem w celu odpytania o aktualność danego zasobu. Z kolei nagłówek Expires określa okres (a właściwie datę końcową) przez jaki obiekty danego rodzaju powinny być traktowane jako aktualne. Ma to tę zaletę, że Expires wyznacza datę ważności i do czasu jej minięcia przeglądarka nie będzie próbowała podejmować nawet próby weryfikacji aktualności danego pliku na serwerze.

<FilesMatch "\.(ico|jpg|jpeg|png|gif|js|css|swf)$">
  <IfModule mod_expires.c>
    ExpiresActive on
    # 2592000 sekund = 30 dni
    ExpiresDefault A2592000
    Header append Cache-Control "public"
  </IfModule>
  # Wylaczenie naglowkow ETag
  Header unset ETag
  FileETag None
</FilesMatch>

Powyższy przykład prezentuje jak w htaccess zdefiniować 30 dniowy (2592000 sekund = 30 dni) okres ważności dla wybranych plików. Nagłówek ETag został wyłączony ponieważ w przypadku równoczesnego wysłania do klienta (czytaj przeglądarki) obu nagłówków, ETag ma priorytet.

UWAGA! Jedynym sposobem na wymuszenie odświeżenie pliku z ustawionym Expires w przeglądarkach wszystkich odwiedzających jest zmiana jego nazwy.

Zmiana nazwy pliku, który został podpięty w różnych częściach serwisu wiąże się z koniecznością dokonania poprawek w kilku miejscach w kodzie. Najłatwiej i najwygodniej zmienić nazwę foldera zawierającego elementy statyczne serwisu i jego nazwę trzymać w zmiennej. Wystarczy wtedy zmienić jedną wartość w konfigu i adresy wszystkich dynamicznie osadzonych w kodzie html obiektów zmienią się w jednej chwili. Jest to przepis, który można od biedy zastosować dla małopopularnych serwisów bowiem takie podejście ma przynajmniej dwie wady

 1. Trzeba zmieniać nazwę katalogu co jest kłopotem jeśli trzyma się statiki w repozytorium. Obejściem tego problemu jest użycie dowiązań symbolicznych.
 2. Zmiana pojedynczego obiektu dezaktualizuje wszystkie w danym folderze. Nawet jeśli zmienimy tylko favico-nkę to adresy wszystkich plików w danym katalogu się zmienią i zostaną pobrane na nowo przez przegladarki wszystkich użytkowników marnując transfer i zasoby serwera.

Sprytniejszym rozwiązaniem jest dynamiczna zmiana nazwy pojedynczego pliku przez dodanie do niego np. czasu ostaniej modyfikacji oraz zdefiniowanie odpowiedniej regułki mode_rewrite w htaccess.

RewriteEngine on
RewriteRule ^(.*)\.[\d]{10}\.(css|js|jpe?g|gif|png)$ $1.$2 [L]

Funkcja, która zajmie się modyfikowaniem nazwy pliku w kodzie dla PHP może wyglądać tak:

/**
 * Given a file, i.e. /js/base.js, replaces it with a string containing the
 * file's mtime, i.e. /js/base.1221534296.js.
 *
 * @param $file The file to be loaded. Must be an absolute path (i.e.
 *        starting with slash).
 */
function auto_version($file)
{
 if(strpos($file, '/') !== 0 || !file_exists($_SERVER['DOCUMENT_ROOT'] . $file))
  return $file;
 
 $mtime = filemtime($_SERVER['DOCUMENT_ROOT'] . $file);
 return preg_replace('{\\.([^./]+)$}', ".$mtime.\$1", $file);
}

sposób użycia

<script src="<?php echo auto_version('/js/base.js'); ?>" type="text/javascript"></script>

Analogiczny przykład dla Django wykorzystujący tę samą regułę mode_rewrite-a.

Załóżmy, że kod jest zdefiniowany w /project/app/templatetags/helpers.py

from django import template
register = template.Library()
import os, re
 
STATIC_PATH="/path/to/templates/"
version_cache = {}
 
rx = re.compile(r"^(.*)\.(.*?)$")
def version(path_string):
  try:
    if path_string in version_cache:
      mtime = version_cache[path_string]
    else:
      mtime = os.path.getmtime('%s%s' % (STATIC_PATH, path_string,))
      version_cache[path_string] = mtime
 
    return rx.sub(r"\1.%d.\2" % mtime, path_string)
  except:
    return path_string
 
register.simple_tag(version)

i użycie w szablonie

{% load helpers %}
<link rel="stylesheet" type="text/css" href="{% version '/static/css/style.css' %}">

UWAGA! Dodanie parametru GET do nazwy pliku nie jest rekomendowanym sposobem odświeżania plików statycznych. Niektóre przeglądarki (Opera, Safari) i serwery pośredniczące nie cache-ują takich obiektów, inne z kolei (Firefox i IE) ignorują parametry.

Najmniej inwazyjne, niewymagające interwencji ze strony programisty jest użycie mod_pagespeed, który na poziomie Apache podmienia odsyłacze do wszelkich mediów a w przypadku zmiany w pliku sam ją wykrywa i generuje inny adres.

Czy łączyć pliki JavaScript w jeden duży plik?

Każdy serwer ma swoją przepustowość i może przyjąć ograniczoną liczbę żądań (ang request). Żądanie http – nawet jednopikselowego obrazka – wymaga nawiązania połączenia pomiędzy przeglądarką a serwerem, przesłania danych na serwer definiujących treść żądania, rozpoznanie czy dane żądanie może być spełnione czy też nie, a następnie zwrócenie do przeglądarki żądanego zasobu lub też nagłówków z odpowiednim kodem błędu. Wszystko to absorbuje czas i angażuje zasoby serwera. Wziąwszy pod uwagę, że pobraniu każdego dokumentu HTML towarzyszą dodatkowe zapytania o tzw. media czyli grafiki, video, pliki css, js, fonty, filmy flash itd., trzeba sobie uświadomić, że wpisanie jednego krótkiego url-a na pasku adresu przeglądarki i wciśnięcie entera uruchamia przy bardziej rozbudowanych stronach całą lawinę zapytań.

To zagadnienie zaczyna być istotne dopiero, kiedy liczba unikalnych wizyt na Twojej stronie składa się przynajmniej z pięciu cyfr. Zatem jeśli nie masz przynajmniej 10 tys. unikalnych odwiedzin lub też znacząca ich liczba jest wygenerowana przez narzędzie do fałszowania statystyk, to możesz odłożyć przeczytanie tego rozdziału na później.

Ograniczenie liczby requestów najłatwiej osiągnąć poprzez połącznie kilku plików w jeden. Jeden plik js to rozwiązanie teoretycznie idealne, ale niepraktyczne. Jeśli na stronie używamy, jQuery, tinymce z dużą liczbą pluginów, do tego chcielibyśmy mieć fancyboxa i parę widgetów z jquery.UI i jeszcze kilka innych ciekawych bibliotek to rozmiar pliku byłby niepokojąco duży nawet gdyby miał się ładować tylko raz a potem został zbuforowany.

Osobiście uważam, że łączenie plików w jeden większy sprawdza się dla małych skryptów podobnie jak to się ma w przypadku zestawu małych ikonek połączonych w jedną grafikę i wyświetlanych za pomocą techniki CSS Sprite polegającej na manipulacji parametrami position-background.

Warto też rozważyć połączenie skryptów, które są używane na większości, lub też często odwiedzanych podstronach. W dużych serwisach nigdy nie ma tak, aby 100% kodu JavaScript było wykorzystywane na każdej podstronie witryny. Poza tym część programów JavaScript urychamianych jest np. w części administracyjnej serwisu. Nie ma sensu łączyć kodu uniwersalnego z kodem uruchamianym dla wąskiego grona użytkowników.

Kodem logicznie podzielonym między pliki łatwiej się zarządza dlatego warto pomyśleć nad rozwiązaniami atomatycznie łączącymi i kompresującymi pliki JavaScript takimi jak np. jsmin

require 'jsmin.php';
// Output a minified version of example.js.
echo JSMin::minify(file_get_contents('example.js') . file_get_contents('example2.js'));

Dla Django mamy szeroki wybór asset-manager-ów, ale możemy też skorzystać z algorytmu Douglas Crockford-a, przepisanego w języku Python i zaprezentowanego w jednej z recept w serwisie stackoverflow.

#!/usr/bin/python
# -*- coding: utf-8 -*-
 
import os, os.path, shutil
 
# This code is original from jsmin by Douglas Crockford, it was translated to
# Python by Baruch Even. The original code had the following copyright and
# license.
#
# /* jsmin.c
#  2007-05-22
#
# Copyright (c) 2002 Douglas Crockford (www.crockford.com)
#
# Permission is hereby granted, free of charge, to any person obtaining a copy of
# this software and associated documentation files (the "Software"), to deal in
# the Software without restriction, including without limitation the rights to
# use, copy, modify, merge, publish, distribute, sublicense, and/or sell copies
# of the Software, and to permit persons to whom the Software is furnished to do
# so, subject to the following conditions:
#
# The above copyright notice and this permission notice shall be included in all
# copies or substantial portions of the Software.
#
# The Software shall be used for Good, not Evil.
#
# THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS", WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS OR
# IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE WARRANTIES OF MERCHANTABILITY,
# FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AND NONINFRINGEMENT. IN NO EVENT SHALL THE
# AUTHORS OR COPYRIGHT HOLDERS BE LIABLE FOR ANY CLAIM, DAMAGES OR OTHER
# LIABILITY, WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT, TORT OR OTHERWISE, ARISING FROM,
# OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE SOFTWARE OR THE USE OR OTHER DEALINGS IN THE
# SOFTWARE.
# */
 
from StringIO import StringIO
 
def jsmin(js):
  ins = StringIO(js)
  outs = StringIO()
  JavascriptMinify().minify(ins, outs)
  str = outs.getvalue()
  if len(str) > 0 and str[0] == '\n':
    str = str[1:]
  return str
 
def isAlphanum(c):
  """return true if the character is a letter, digit, underscore,
      dollar sign, or non-ASCII character.
  """
  return ((c >= 'a' and c <= 'z') or (c >= '0' and c <= '9') or
      (c >= 'A' and c <= 'Z') or c == '_' or c == '$' or c == '\\' or (c is not None and ord(c) > 126));
 
class UnterminatedComment(Exception):
  pass
 
class UnterminatedStringLiteral(Exception):
  pass
 
class UnterminatedRegularExpression(Exception):
  pass
 
class JavascriptMinify(object):
 
  def _outA(self):
    self.outstream.write(self.theA)
  def _outB(self):
    self.outstream.write(self.theB)
 
  def _get(self):
    """return the next character from stdin. Watch out for lookahead. If
      the character is a control character, translate it to a space or
      linefeed.
    """
    c = self.theLookahead
    self.theLookahead = None
    if c == None:
      c = self.instream.read(1)
    if c >= ' ' or c == '\n':
      return c
    if c == '': # EOF
      return '\000'
    if c == '\r':
      return '\n'
    return ' '
 
  def _peek(self):
    self.theLookahead = self._get()
    return self.theLookahead
 
  def _next(self):
    """get the next character, excluding comments. peek() is used to see
      if an unescaped '/' is followed by a '/' or '*'.
    """
    c = self._get()
    if c == '/' and self.theA != '\\':
      p = self._peek()
      if p == '/':
        c = self._get()
        while c > '\n':
          c = self._get()
        return c
      if p == '*':
        c = self._get()
        while 1:
          c = self._get()
          if c == '*':
            if self._peek() == '/':
              self._get()
              return ' '
          if c == '\000':
            raise UnterminatedComment()
 
    return c
 
  def _action(self, action):
    """do something! What you do is determined by the argument:
      1  Output A. Copy B to A. Get the next B.
      2  Copy B to A. Get the next B. (Delete A).
      3  Get the next B. (Delete B).
      action treats a string as a single character. Wow!
      action recognizes a regular expression if it is preceded by ( or , or =.
    """
    if action <= 1:
      self._outA()
 
    if action <= 2:
      self.theA = self.theB
      if self.theA == "'" or self.theA == '"':
        while 1:
          self._outA()
          self.theA = self._get()
          if self.theA == self.theB:
            break
          if self.theA <= '\n':
            raise UnterminatedStringLiteral()
          if self.theA == '\\':
            self._outA()
            self.theA = self._get()
 
 
    if action <= 3:
      self.theB = self._next()
      if self.theB == '/' and (self.theA == '(' or self.theA == ',' or
                   self.theA == '=' or self.theA == ':' or
                   self.theA == '[' or self.theA == '?' or
                   self.theA == '!' or self.theA == '&' or
                   self.theA == '|' or self.theA == ';' or
                   self.theA == '{' or self.theA == '}' or
                   self.theA == '\n'):
        self._outA()
        self._outB()
        while 1:
          self.theA = self._get()
          if self.theA == '/':
            break
          elif self.theA == '\\':
            self._outA()
            self.theA = self._get()
          elif self.theA <= '\n':
            raise UnterminatedRegularExpression()
          self._outA()
        self.theB = self._next()
 
 
  def _jsmin(self):
    """Copy the input to the output, deleting the characters which are
      insignificant to JavaScript. Comments will be removed. Tabs will be
      replaced with spaces. Carriage returns will be replaced with linefeeds.
      Most spaces and linefeeds will be removed.
    """
    self.theA = '\n'
    self._action(3)
 
    while self.theA != '\000':
      if self.theA == ' ':
        if isAlphanum(self.theB):
          self._action(1)
        else:
          self._action(2)
      elif self.theA == '\n':
        if self.theB in ['{', '[', '(', '+', '-']:
          self._action(1)
        elif self.theB == ' ':
          self._action(3)
        else:
          if isAlphanum(self.theB):
            self._action(1)
          else:
            self._action(2)
      else:
        if self.theB == ' ':
          if isAlphanum(self.theA):
            self._action(1)
          else:
            self._action(3)
        elif self.theB == '\n':
          if self.theA in ['}', ']', ')', '+', '-', '"', '\'']:
            self._action(1)
          else:
            if isAlphanum(self.theA):
              self._action(1)
            else:
              self._action(3)
        else:
          self._action(1)
 
  def minify(self, instream, outstream):
    self.instream = instream
    self.outstream = outstream
    self.theA = '\n'
    self.theB = None
    self.theLookahead = None
 
    self._jsmin()
    self.instream.close()
 
def compress(in_files, out_file, in_type='js', verbose=False,
       temp_file='.temp'):
  temp = open(temp_file, 'w')
  for f in in_files:
    fh = open(f)
    data = fh.read() + '\n'
    fh.close()
 
    temp.write(data)
 
    print ' + %s' % f
  temp.close()
 
  out = open(out_file, 'w')
 
  jsm = JavascriptMinify()
  jsm.minify(open(temp_file,'r'), out)
 
  out.close()
 
  org_size = os.path.getsize(temp_file)
  new_size = os.path.getsize(out_file)
 
  print '=> %s' % out_file
  print 'Original: %.2f kB' % (org_size / 1024.0)
  print 'Compressed: %.2f kB' % (new_size / 1024.0)
  print 'Reduction: %.1f%%' % (float(org_size - new_size) / org_size * 100)
  print ''
 
  os.remove(temp_file)
 
if __name__ == '__main__':
  compress(['script1.src.js','script2.src.js'], 'script.min.js')

UWAGA! Dodatkową zaletą obfuskacji – czyli zaciemniania kodu – jest jego mniejsza objętość. Dlatego też zachęcam do tego „procederu” nie tyle w celu ochrony własności intelektualnej co minimalizacji plików js.

Czy zaciągać pliki JavaScript z zewnętrznych serwerów?

Istnieje wiele serwisów społecznościowych czy też wyspecjalizowanych w określonej tematyce, które oferują funkcjonalności mogące w uatrakcyjnić naszą własną stronę www. Poprzez integrację z usługą uwierzytelniania użytkowników za pośrednictwem Facebooka, wykorzystując api Soundcoluda do udostępniania muzyki lub choćby osadzając mapy Googla wzbogacamy nasz serwis o elementy, które samodzielnie byłoby o wiele trudniej zaimplementować. Większość zaawansowanych dodatków, jak również tych całkiem niepozornych jak Facebook Like wymaga dołączenia JavaScriptu. Okazuje się, że także duże javascriptowe frameworki możemy zaciągać z zewnętrznego serwera.

Google hostuje wybrane biblioteki JavaScript i udostępnia je w wielu wersjach zachęcając do osadzenia na swoich stronach.

Js frameworki hostowane przez google

Jeśli spojrzymy na oficjalną stronę jQuery zobaczymy w jej źródle.

<script src="http://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/1.4.2/jquery.min.js"></script>

Można się zastanawiać nad zaletami i wadami takiej praktyki. Niewątpliwie warto mieć kopię podstawowej biblioteki – używanej w serwisie jako bazę i szkielet wszelkich skryptów – na swoim serwerze. Nie przeszkadza to równocześnie używać kopii tej biblioteki udostępnianej z innego serwera. Delegowanie części ruchu na zewnątrz z pewnością odciąży nieco naszego własnego Apacha. Poza tym trzeba wziąć pod uwagę, że serwer Googla jest zoptymalizowany dla treści statycznych, co gwarantuje szybkie i niezawodne działanie.

Temat dotyczący serwerów plików statycznych CDN-ów (Content Delivery Network) jest bardzo ciekawy, ale wykracza nieco poza ramy tego opracowania, które traktuje raczej o tym co może zrobić programista i porusza sprawy całkiem podstawowe.

Czy ładować pliki JavaScript head czy w body?

Osadzając odnośniki do plików JavaScript w HTML-u w sposób tradycyjny …

<script type="text/javascript" src="scripts_1.js"></script>
<script type="text/javascript" src="scripts_2.js"></script>

… skrypty ładowane są synchronicznie czyli po kolei. Co więcej – do czasu załadowania pliku js wstrzymywane jest renderowanie strony. Można to zasymulować wywołując w skrypcie funkcję stop, która przerywa całkowicie dalsze ładowanie HTML-a, a co za tym idzie pozostałych, osadzonych w kodzie obiektów.

stop();

Z tego powodu pliki JavaScript mogą stać się tzw. SPOF (Single Point Of Failure) czyli pojedynczym elementem zaburzającym działanie całości. W praktyce ma to miejsce wtedy kiedy plik JavaScript z powodu wielkości lub kłopotów na łączach długo się ładuje. Najczęściej spowalnia to po prostu załadowanie całej witryny. W najgorszym przypdaku serwer plików nie odpowiada, a przeglądarka czaka w nieskończoność na zasób lub też kod błędu.

Testowanie SPOF na stronie WWW spowodowanego ładowaniem JavaScript

Zob. Testing for Frontend SPOF

Programiści często obchodzą ten problem ładując skrypty nie w nagłówku strony (czyli w head) tylko w ciele strony (w body) i to najlepiej na samym dole. Wychodzą z założenia, że jeśli nawet sypnie się JavaScript to przynajmniej cała treść, style i obrazki się załadują.

UWAGA! Ładowanie skryptów w body jest absolutnie niepotrzebne. Wystarczy odroczyć pobieranie skryptów do czasu sparsowania całej strony. Służy do tego atrybut defer (od ang. deferred – odroczony).

<script type="text/javascript" src="script.js" defer="defer"></script>

Teraz funkcja strop nie spowoduje przerwania renderowania strony ani ładowania innych skryptów.

Czy ładować pliki JavaScript synchronicznie czy asynchronicznie?

HTML5 przyniósł wiele ciekawych innowacji także w sprawie ładowania skryptów pojawiło się coś nowego. Tag script wzbogacił się o atrybut async, który determinuje ładowanie asynchroniczne.

<script async="async" src="scripts_1.js"></script>
<script async="async" src="scripts_2.js"></script>

Oba skrypty będą pobierane niezależnie od siebie i od dokumentu HTML dlatego jeśli nawet w pierwszym skrypcie wywołamy funkcję „stop” nie spowoduje to przerwania renderowania strony ani ładowania drugiego skryptu. Przewagą trybu asynchronicznego nad odraczaniem ładowania do czasu sparsowania strony HTML (patrz. atrybut defer), że skrypt może być pobierany równocześnie z samym dokumentem.

UWAGA! Jeśli drugi skrypt będzie pobierany w trybie synchrnicznym to pierwszy także przełączy się w ten tryb. Mówiąc inaczej skrypty będą pobierane asynchronicznie jeśli mają ustawiony parametr async na true oraz wszystkie później rozpoczynane pobrania także odbywają sie w tym trybie.

Ładowanie asynchroniczne jest idealne do inicjowania na stronie dodatkowych usług takich jak np. statystyki:

 var _gaq = _gaq || [];
 _gaq.push(['_setAccount', 'UA-XXXXX-Y']);
 _gaq.push(['_trackPageview']);
 
 (function() {
  var ga = document.createElement('script'); ga.type = 'text/javascript'; ga.async = true;
  ga.src = ('https:' == document.location.protocol ? 'https://ssl' : 'http://www') + '.google-analytics.com/ga.js';
  var s = document.getElementsByTagName('script')[0]; s.parentNode.insertBefore(ga, s);
 })();

lub facebook connect

$(document).ready(function() {
 
  window.fbAsyncInit = function() {
    // kod realizujący logowanie na stronie via facebook
  };
  (function(d){
    // nadanie id zapobiega wielokrotnemu ładowaniu skryptu
    var js, id = 'facebook-jssdk'; if (d.getElementById(id)) {return;}
    js = d.createElement('script'); js.id = id; js.async = true;
    // brak protokołu nie jest błędem
    js.src = "//connect.facebook.net/pl_PL/all.js";
    d.getElementsByTagName('head')[0].appendChild(js);
  }(document));
});

UWAGA W powyższym przykładzie warto zwrócić uwagę na brak protokołu w adresie skryptu. Zostanie użyty taki sam protokół jaki został wywołany dla strony www. Zapobiega to zgłaszaniu ostrzeżeń przez przeglądarki internetowe, które reagują, kiedy strona idzie po SSL-u (https) a media są dostarczane do przeglądarki bez szyfrowania (http).

W przypadku plików doładowywanych asynchronicznie trzeba czekać aż zostaną w całości pobrane i będą gotowe do pracy. Jeśli jesteś autorem oprogramowania możesz przyjąć, że w kodzie strony zostaną zdefiniowane jakieś zmienne (np. _gaq), albo funkcje (np. window.fbAsyncInit), które po załadowaniu pliku js zostaną w nim użyte. Tej strategi nie można użyć dla ładowanych asynchronicznie bibliotek takich jak jQuery. To nie jQuery wywoła zdefiniowany przez Ciebie kod tylko Ty chcesz użyć metod oferowanych przez ten rozbudowany framework. Dlatego musisz wykryć moment załadowania pliku i uruchomić swoje funkcje dopiero wtedy kiedy dostępny będzie obiekt jQuery.

JavaScript jest językiem zorientowanym na zdarzenia. Między innymi obsługuje też zdarzenia związane z ładowaniem obrazków czy plików js. Także w tej kwestii IE wyróżnia się spośród innych przeglądarek autorskimi rozwiązaniami i zamiast zdarzenia load ma swoje onreadystatechange. Tak czy owak można to wykorzystać do napisania funkcji umożliwiającej dynamiczne ładowanie skryptów.

(function(global){
  var cache = {}
  var call = function(url, callback) {
    if (typeof(callback) == "function") {
      cache[url].callbacks.push(callback);
    }
    // run only if loaded
    if (cache[url].status == 'loaded') {
      for (i in cache[url].callbacks) {
        cache[url].callbacks[i]();
      }
      // reset callbacks
      cache[url].callbacks = [];
    }
  }
  global.loadScript = function(url, callback){
    if (url in cache) {
      call(url, callback);
      return;
    } else {
      cache[url] = {'status':'init','callbacks':[]};
    }
    var script = document.createElement("script")
    script.type = "text/javascript";
    script.async = true;
    if (script.readyState){ //IE
      script.onreadystatechange = function(){
        if (script.readyState == "loaded" ||
          script.readyState == "complete"){
          script.onreadystatechange = null;
          cache[url].status = 'loaded';
          call(url, callback);
        }
      };
    } else { //Others
      script.onload = function(){
        cache[url].status = 'loaded';
        call(url, callback);
      };
    }
    script.src = url;
    document.getElementsByTagName("head")[0].appendChild(script);
  }
})(this);
 
 
loadScript('//ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/1.4.2/jquery.min.js'
  , function(){
    $('p').attr('style', 'border: 1px solid red');
  });

Funkcja ta choć prosta ma dwie przewagi nad jquerową metodą $.getScript, a mianowicie nie wymaga jQuery (nie używa też do ładowania ajaxa) i dba o to aby każdy skrypt był ładowany tylko raz. Ma to duże znaczenie w dynamicznie bydowanych aplikacjach wykorzystujących wzorzec projektowy opóźnionego ładowania (ang. lazy loading pattern), którego idea zasadza się na myśli, że zasób pobieramy dopiero w chwili kiedy go potrzebujemy.

Koncepcję wzorca opóźnionego ładowania dla języka używanego w przeglądarce trzeba nieco zmodyfikować. W końcu nie wyobrażam sobie aby pobierać TinyMce wraz z jego wszystkimi pluginami dopiero w chwili kiedy użytkownik kliknie w pole tekstowe formularza. Choć jest to technicznie możliwe to z punktu widzenia funkcjonalności byłoby z uwagi na opóźnienia totalnym nieporozumieniem. Chodzi tu raczej o dołączanie do poszczególnych podstron HTML skryptów js tylko tam gdzie są faktycznie potrzebne.

Rozbudowane aplikację mają to do siebie, że składają się z wielu klocków, z których jeden nie musi wiedzieć nic o innym, a przynajmniej nie musi widzieć czy inny moduł załadował już wymagane biblioteki JavaScript. Co z tego, że główny kontent strony stanowi formularz, rejestracji nowego użytkownika a w nagłówku strony umieszczono formularza logowania, który prezentowany jest zresztą standardowo na wszystkich podstronach serwisu. Oba formularze nie mają ze sobą nic wspólnego. Dla każdego z nich można podjąć próbę załadowania jquery.validate. Jeśli skorzysta się z loadScript można mieć pewność, że plugin zostanie pobrany tylko raz.

loadScript('jquery.validate.js', function(){loginFormValidation();});
loadScript('jquery.validate.js', function(){registerFormValidation();});

Kwestia wielokrotnego ładowania tego samego pliku została rozpracowana, jednak mamy do rozwiązania jeszcze jedną zagwozdkę, a mianowicie zależności

Fancybox jest dodatkiem, który świetnie sprawdza się do prezentacji zdjęć na stronach internetowych. Opcjonalnie można go używać z pluginem jquery.mousewheel umożliwiającym przechodzenie pomiędzy zdjęciami w galerii poprzez ruch rolki w myszce. Zanim zainicjujemy fancyboksa byłoby dobrze aby oba pliki były już gotowe do użycia, z kolei oba pluginy wymagają wczesniejszego załadowania podstawowej biblioteki jQuery. Kolejność ładowania skryptów jest zatem istotna.

LABjs udostępnia przyjemny interfejs zoptymalizowany dla celu asynchronicznego, łańcuchowego ładowania skryptów.

<script type="text/javascript" src="script.js"></script>
<script type="text/javascript">
$LAB
  .script("jquery.js")
  .script("jquery.mousewheel.js")
  .script("jquery.fancybox.js")
  .wait(function(){
    $('a.img').fancybox();
  });
</script>

albo jeszcze prościej

$LAB
  .script("jquery.js", "jquery.mousewheel.js", "jquery.fancybox.js")
  .wait(function(){
    $('a.img').fancybox();
  });

Przy użyciu funkcji loadScript trzebaby to było zrobić w mniej zgrabny sposób.

loadScript('jquery.js', function(){
  loadScript('jquery.mousewheel.js', function(){
    loadScript('jquery.fancybox.js', function(){
      $('a.img').fancybox();
  });
  });
});

LABjs ma wszystkie zalety loadScript i dokłada do tego jeszcze trochę od siebie. Szczerze polecam ją do zastosowań profesjonalnych. We wpisie Sposoby wczytywania JavaScript przeczytałem o jeszcze innych podobnych narzędziach.

Podsumowanie

Opisałem zaledwie kilka i to tych podstawowych aspektów pracy z JavaScriptem w projekcie aplikacji internetowej. Jak widać jest on ściśle powiązany z technologiami z którymi koegzystuje i już sam proces jego dołączania może mieć wpływ na funkcjonowanie całości jaką jest strona www.

Wszystkich zachęcam jeszcze raz do przeczytania – przynajmniej najważniejszych moim zdaniem – twierdzeń czy wskazówek zawartych w tym artykule. Wytłuściłem je wszystkie i poprzedziłem słowem UWAGA!, tak więc nie powinno być problemu z ich odnalezieniem.

MySQL-owe widoki w Django

Niniejszy artykuł traktuje o widokach w bazie danych (konkretnie w MySQL) i możliwości tworzenia modeli do tychże widoków z użyciem ORM-a framewokra Django. Zwracam na to uwagę aby nie pomylić – pomimo zbieżności nazw – widoków SQL-owych z widokami (views.py) Django.

Czym są właściwie widoki w relacyjnej bazie danych i po co się je tworzy wyjaśnia – skądinąd świetnie napisany rozdział pod tytułem „Widoki” w przygotowanym przez Heliona kursie MySQL.

W jednym z projektów, nad którymi pracuję stanąłem przed potrzebą stworzenia widoku w MySQL-u. Postanowiłem więc zdefiniować taki widok, stworzyć do niego model w Django i posługiwać się jak dowolnym innym modelem z tym, że tylko do odczytu. ORM w Django jest jednym z najbardziej rozbudowanych i zaawansowanych narzędzi tego typu mimo to ma swoje ograniczenia dlatego też nie byłem pewien czy uda mi się zrealizować to co sobie założyłem. Okazało się to możliwe aczkolwiek dopiero od wersji 1.3 frameworka Django.

Poniżej prezentuję jak zdefiniować prawidłowo model dla widoku. Na potrzeby tego artykułu stworzyłem możliwie proste przykłady aby pokazać mechanizm. Skonstruowany przeze mnie widok był daleko bardziej rozbudowany.

Załużmy, że mamy nowy projekt django a w nim aplikację do prezentacji newsów.

news/models.py
from django.db import models
from django.contrib.auth.models import User
 
class Article(models.Model):
  name = models.CharField(max_length=255)
  slug = models.SlugField(unique=True, max_length=100)
  text = models.TextField()
  added_by = models.ForeignKey(User)
  added_on = models.DateTimeField(auto_now_add=True)
  updated_on = models.DateTimeField(auto_now=True)
  is_active = models.BooleanField(default=True)
news/admin.py
from news.models Article
from django.contrib import admin
 
class ArticleAdmin(admin.ModelAdmin):
  list_filter = ['is_active']
  list_display = ('name', 'added_by', 'added_on', 'updated_on', 'is_active')
  prepopulated_fields = {'slug': ('name',)}
  search_fields = ('name', )
 
admin.site.register(Article, ArticleAdmin)

Z pewnych powodów potrzebujemy widoku, który prezentuje się następująco:

DROP VIEW IF EXISTS `users_newsview`;
CREATE VIEW `users_newsview` AS
  SELECT 0 AS id, n.id AS news_id, n.name AS news_name, n.added_by_id AS user_id, u.username
  FROM news_article AS n
  INNER JOIN auth_user AS u ON u.id = n.added_by_id;

Tworzymy do niego model, który będzie tylko do odczytu.

users/models.py
from django.db import models
from news.models import Article
from django.contrib.auth.models import User
 
class NewsView(models.Model):
 
  class Meta:
    managed = False
 
  news = models.ForeignKey(Article, null=True, blank=True, on_delete=models.DO_NOTHING)
  news_name = models.CharField(max_length=255, null=True, blank=True)
  user = models.ForeignKey(User, null=True, blank=True, on_delete=models.DO_NOTHING)
  username = models.CharField(max_length=255, null=True, blank=True)

O tym, że obiekty modelu „NewsViews” są niemodyfikowalne decyduje Zdefniowany w podklasie „Meta” parametr „managed = False”. Innym bardzo istotnym elementem jest dodanie do definicji kluczy obcych „on_delete=models.DO_NOTHING”. Django w przypadku kluczy obcych domyślnie emuluje zachowanie „on delete cascade”. Możliwość zmiany tego zachowania Django wspiera dopiero od wersji 1.3. Jeśli nie zmienimy sposobu w jaki Django ma postępować z elementami powiązanymi w trakcie usuwania danego obiektu to przy próby usunięcia newsa, albo usera zostanie zgłoszony błąd gdyż próba usunięcia także rekordu widoku z oczywistych względów się niepowiedzie.

W starszej wersji frameworka Django też można stworzyć model do widoku, ale trzeba w nim zrezygnować z tworzenia relacji do innych obiektów i zamiast pól „news” i „user” zdefiniować pola typu integer „news_id” oraz „user_id”. Jak się domyślacie rozwiązanie to jest o wiele mniej wygodne.

Kilka reflaksji na temat frameworków

Ostatnio – po długiej przerwie – wszedłem na blog Zyxa wierząc, że znajdę tam coś ciekawego do przeczytania. Nie zawiodłem się. Znalazłem dwie recenzje najpopularniejszych w Polsce frameworków PHP tj. Symfony 1.4 okiem Zyxa i Zend Framework także okiem Zyxa.

Ostatnio przerzuciłem się na Pythona i Django, a wcześniej przez co najmniej dwa lata budowałem aplikacje w oparciu o Kohanę, jednak od czasu do czasu – w tak zwanym międzyczasie – próbowałem też coś sklecić na ZF i polubić Symfony dlatego też orientuję się przynajmniej pobieżnie w ich konstrukcji. Artykuły Zyxa i własne doświadczenie skłoniły mnie do kilku refleksji na temat ogólnej konstrukcji frameworków, sensu użycia ORM-ów a także systemów szablonów.

Architektura

Dobrze zaprojektowana struktura plików to podstawa porządnego frameworka. Każdy szanujący się projektant stara się utrzymać porządek w swoim projekcie i lubi bez zbędnego zastanawiania się wiedzieć gdzie ma czego szukać. Kohana umożliwia tworzenie modułów z których każdy może mieć swoje kontrolery, modele, widoki, pliki konfiguracyjne, a nawet biblioteki. Układ katalogów jest rozbudowany. Kaskadowość z jednej strony umożliwia elastyczność np. nadpisanie konfiguracji domyślnej, konfiguracją specyficzną dla danego modułu. (w Kohanej nie tylko konfigurację można nadpisać ale też „wymienić” klasy z zachowaniem ich dotychczasowej nazwy. Założenie to w PHP wyklucza proste użycie dziedziczenia dlatego też w Kohanie 2 było to zrobione po chamsku z użyciem evala. W wersji 3 tego frameworka mechanizm ten został bardziej elegancko zaimplementowany). Z drugiej strony przy bardziej rozbudowanych projektach człowiek zaczyna się gubić nie pamiętając niekiedy skąd się wzięła bieżąca wartość danej zmiennej konfiguracyjnej. Zaczyna się szukanie. Pół biedy, kiedy struktura katalogów jest płaska, ale jeśli musimy przeklikać się przez kilka poziomów zagłębień staje się to męczące.

Nie wiem kto na to wpadł, aby każdą klasę trzymać w osobnym pliku, nie wiem też kto wymyślił aby nazwa klasy odzwierciedlała położenie pliku w strukturze katalogów (patrz ZF, PEAR), ale doprowadziło to do powstania całej masy katalogów i podkatalogów i jeszcze większej liczby plików, z których niektóre np. zawierają jedynie jednolinijkową definicję wyjątku. W Django w poszczególnych app-sach znajdziemy z reguły pliki (__init__.py, views.py, models.py, urls.py, admin.py, tests.py) i to w 90% przypadków wystarcza. W Kohanie jeden moduł to kilka katalogów. Python jakoś obywa się bez autoloadera i kiedy czytam to co wyżej sam napisałem zaczynam rozumieć dlaczego. Na marginesie tylko wspomnę, że w związku z wprowadzeniem namespace-ów, sposób organizacji klas w plikach PHP się zmieni.

PHP w wersji piątej poszło wyraźnie w kierunku „magi”. Wszystkie poprzedzone podwójnym podkreśleniem metody są bardzo wygodnym rozwiązaniem i osobiście bardzo je lubię ale nadmiar czarów daje się we znaki w chwili kiedy zachodzi potrzeba prześledzenia procesów zachodzących w aplikacji. Debugowanie przesyconych „magią” klas jest znacznie utrudnione przede wszystkim przez niejednoznaczne komunikaty błędów. Dodatkową wadą użycia metod magicznych jest to, że dynamiczne settery i gettery nie będą podpowiadane przez żadne IDE typu NetBeans, czy Eclipse mimo w sumie dobrze zrealizowanej w nich funkcji podpowiadania składni.

Inną kwestią jest uniwersalność kodu. Klas Kohanej można używać tylko w ramach tego frameworka, z kolei biblioteki eZ Components lub Zend Frameworka można używać niezależnie lub w ramach zupełnie innej platformy. Sam wielokrotnie w projektach opartych na Kohanej sięgałem do wybranych komponentów Zend Frameworka. Klasy ZF są jak to zauważył Zyx dopracowane i przetestowane i jedyną ich wadą jest z reguły to, że są zbyt dobre. Zamiast w najprostszy sposób realizować banalną funkcjonalność, autorzy poszczególnych bibliotek prześcigają się w wymyślaniu wariantów zastosowań i sposobów użycia. Tak właśnie z noża powstał szwajcarski scyzoryk – fajny ale do smarowania chleba najlepszy jest zwykły nóż kuchenny. Ponoć w nowej wersji ZF ma to ulec zmianie.

ORM

Symfony zniechęciło mnie do siebie przede wszystkim ORM-em. Do Propela nawet nie startowałem, natomiast z Doctrine-m walczyłem jakiś czas. Niestety na etapie kiedy przeprowadzałem moje eksperymenty Doctrine było mocno niedopracowane w związku z czym wielokrotnie wzbudzało to moją irytacją. Z tego co pamiętam nie mogłem nawet dowolnie wskazać miejsca generowania modeli tylko było to z góry narzucone. Dlatego między innymi zarzuciłem pomysł „dokooptowania” Doctrine do Kohany.

Na tę chwilę o wiele większe doświadczenie mam z ORM-em Django uważanym za wzorcowy. Jest on o wiele bardziej dopracowany niż wyżej wspomniane PHP-owe odpowiedniki w związku z czym da się z nim w miarę sprawnie pracować. Mimo to pozostaję sceptyczny w kwestii użycia tego typu narzędzi. Opanowanie django-wego ORM-a kosztowało mnie sporo czasu, a do tego nie wyobrażam sobie aby można było efektywnie go używać nie znając wcześniej SQL-a. Przy prostych konstrukcjach jest miło i przyjemnie przy bardziej skomplikowanych użycie obiektów rzutuje przede wszystkim na wydajność, do czego przyczyniają się w dużej mierze bajery typu „lazy loading”. Zmiana ORM-owej konstrukcji w celu optymalizacji i tak poprzedzana jest napisaniem zapytania w SQL więc człowiek nie ma żadnej korzyści z użycia ORM-a, która by rekompensowała nakłady poniesione w celu jego poznania.

O wiele bardziej przemawiają do mnie składacze zapytań SQL takie jak Zend_Db – choć jak większość bibliotek Zenda jest ona przedobrzona. Mając prostą klasę do konstruowania zapytań SQL – taką która ułatwia, nie ogranicza i bynajmniej nie zmusza do uczenia się zamienników w stylu „annotate” zamiast „group by”, wspartą wzorcem projektowym DAO można stworzyć prosty w utrzymaniu, debugowaniu, elastyczny, wcale nie pracochłonny i przede wszystkim odseparowany od warstwy logiki i widoku mechanizm dostępu do bazy danych.

ORM-y mogą być w moim mniemaniu jedynie dodatkami używanymi np. do automatycznego generowania backedu (czytaj panelu administracyjnego), ale w żadnym wypadku nie powinny być jedynym ani nawet głównym sposobem pracy z danymi pobieranymi z bazy danych.

Szablony

Symfony a także Zend Framework, jak równierz Kohana używają natywnych szablonów PHP. Podobnie jak Zyx zgadzam się, że można znaleźć lepszą alternatywę dla warstwy widoku. W odróżnieniu jednak od niego nie stawiałbym na Open Power Template’a, które uważam za trudne i pracochłonne w użyciu (z samej swojej xml-owej natury), a do tego mniej elastyczne i intuicyjne niż kontestowane przez niego Smarty.

System szablonów Smarty w wersji 3 zostało wzbogacone o kilka ciekawych funkcjonalności jak np. dziedziczenie szablonów i możliwość nadpisywania bloków kodu znane z szablonów Django. W przeciwieństwie do ORM-ów uważam, że warto potrudzić się troszkę ze składnią Smarty i pogodzić się z narzutem na wydajność bo w zamian można zyskać szereg usprawnień jakich jesteśmy pozbawieni w przypadku użycia gołych szablonów PHP. Wspomnę tylko wygodniejszą składnię czy zaimplementowany cache, ale też zwiększone bezpieczeństwo wymuszone ograniczoną dostępnością funkcji PHP wewnątrz szablonu czy też encapsulacją zmiennych. Smarty 3 umożliwia też użycie natywnych szablonów PHP ale jest to alternatywa nie ograniczenie.

Do niedawna pracowałem jeszcze z Django w wersji 9.6, w której szablony w stosunku do wersji 1.2 były mocno ograniczone. Obecne szablony Django w wersji 1.x przypominają Smarty (albo na odwrót jak ktoś woli) – z tym, że Smarty 3 są po prostu lepsze. Jestem fanem składni i możliwości języka Python mimo to na polu szablonów PHP u mnie wygrywa.

Reasumując

We wpisie tym nie dążyłem bynajmniej do porównania frameworków między sobą, a już na pewno się do porównywania rozwiązań stosowanych w języku PHP czy Python. Poruszyłem trzy zagadnienia, które w mniejszym lub większym stopniu dotyczą wszystkich z wyżej wymienionych platform. Wspomniałem o tym, że jestem zwolennikiem rozwiązań uniwersalnych ale elastyczność nie może być realizowana kosztem przejrzystości i prostoty. Dałem też do zrozumienia, że mapowanie na siłę relacyjnej bazy danych do postaci obiektów jest raczej wyrazem fundamentalizmu ideologicznego niż pragmatycznym działaniem. Z kolei w użyci systemów szablonów dostrzegłem wiele zalet.

Liczba mnoga (msgid_plural) w plikach „po” gettext-a w django

Django jest rozbudowanym frameworkiem przewidzianym m.in. do tworzenia wielojęzykowych serwisów. Wykonanie strony w kilku wersjach językowych wymaga uwzględnienia wielu zagadnień, takich jak formaty daty, czasu, waluty a nawet oznaczania części dziesiętnych w liczbach. W poszczególnych językach różny jest porządek sortowania choćby z uwagi na znaki narodowe wzbogacone o akcenty czy ogonki – jak w naszym rodzimym, polskim języku. Sporym wyzwaniem jest też gramatyka w tym szyk zdania, przypadki i liczba mnoga.

Django jest przygotowane do pracy z gettext-em – oprogramowaniem do tworzenia tłumaczeń. To profesjonalne narzędzie uzupełnione wieloplatformowym edytorem plików poedit służącym do edycji plików „.po” (rozszerzenie plików źródłowych gettext-a) i jednocześnie kompilującym owe pliki do formatu binarnego „.mo” przyspiesza i ułatwia umiędzynaradawianie oprogramowania tworzonego w przeróżnych językach programowania. Ja z powodzeniem używałem gettexta w aplikacjach PHP i Python.

Standardowo treść pliku „.po” składa się z szeregu par zmiennych msgid i msgstr, z których pierwsza zawiera treść komunikatu oryginalnego, a druga tłumaczenie.

msgid "Komunikat oryginalny"
msgstr "Tłumaczenie komunikatu"

Istnieją jednak komunikaty wymagające uwzględnienia liczby mnogiej. Na przykład zawierające zmienną wypełnianą dynamicznie.

msgid "We offer %(num_homes)d homes for sale "

Format gettext-a uwzględnia wiele aspektów poszczególnych języków narodowych w tym m.in. różny sposób tworzenia liczby mnogiej. W przypadku języka polskiego jest to sprawa o tyle skomplikowana, że jeden rzeczownik może mieć kilka form liczby mnogiej zależnie od liczby elementów.

Mamy w ofercie 2 domy na sprzedaż
Mamy w ofercie 5 domów na sprzedaż

W takim wypadku wpis w pliku „.po” może wyglądać następująco. Uwzględniona jest wersja pojedyncza oraz wersje mnogie.

msgid "Please correct the error below."
msgid_plural "Please correct %(num_errors)d errors below."
msgstr[0] "Proszę poprawić poniższy błąd."
msgstr[1] "Proszę poprawić %(num_errors)d poniższe błędy."
msgstr[2] "Proszę poprawić %(num_errors)d poniższych błędów."

Aby gettext wiedział jaką logiką ma się posługiwać przy konstruowaniu liczby mnogiej należy go o tym poinformować. Oprócz wyżej wspomnianych zmiennych zawierających etykiety komunikatów oraz komunikaty właściwe, w plikach „.po” znajdują się też komentarze informujące m.in o tym w jakim pliku i w której linii dany komunikat się znajduje. Są też tzw. nagłówki stanowiące swego rodzaju metadane plików tłumaczeń.

Przykładowe nagłówki:

"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
"X-Generator: Lokalize 0.2\n"

Większość tychże nagłówków najlepiej pozostawić w postaci oryginalnej, jednak nagłówek informujący o formacie liczby mnogiej może wymagać dodania lub też zmiany.

"Plural-Forms: nplurals=2; plural=(n != 1);\n"

Taki nagłówek jest prawidłowy m.in dla języka angielskiego, niemieckiego, hiszpańskiego itd. Nagłówek dla wersji polskiej jest już bardziej rozbudowany.

Plural-Forms: nplurals=3; \
       plural=n==1 ? 0 : \
           n%10>=2 && n%10<=4 && (n%100<10 || n%100>=20) ? 1 : 2;

Szczegółową listę nagłówków dla różnych języków i grup językowych można znaleźć w dokumentacji getext-a w części poświęconej formom liczby mnogiej.

Na zakończenie dodam jedynie, że brak tego nagłówka w pliku „.po” przy próbie jego zapisu kończy się komunikatem o błędzie krytycznym. W moim przypadku jeśli edytowany był wpis przewidujący liczby mnogie to usunięciu uległy wszystkie zmienne msgstr[0], msgstr[1] itd. znajdujące się pod msgid_plural owych wpisów. Plik był mimo to zapisywany co przy próbie ponownego otwarcia pliku „.po” kończyło się komunikatem o uszkodzeniu pliku. Można to było łatwo naprawić dodają wyżej wspomniane zmienne, jednak problem ostatecznie został rozwiązany po dodaniu odpowiedniego nagłówka.

Domknięcia, funkcje anonimowe przestrzenie nazw i dekoratory

Pojęcie dekoratora w języku Python to coś więcej niż wzorzec projektowy. To elegancki sposób na zwiększenie możliwości danej funkcji czy metody doskonale wykorzystujący unikalne cechy języka Python. Mechanizm działania dekoratorów oraz sposób ich użycia doskonale opisał Kent S Johnson (opracowanie to można znaleźć także w języku polskim).

Prostym i użytecznym przykładem dekoratora może być np. funkcja mierząca czas wykonania funkcji udekorowanej.

import time
 
def timeit(method):
  """Mierzy czas wykonania funkcji"""
 
  def check_time(*args, **kw):
    ts = time.time()
    result = method(*args, **kw)
    te = time.time()
    log(method.__name__, args, kw, ts, te)
    return result
 
  def log(name, args, kw, time_start, time_end):
    msg = '%r (%r, %r) %2.10f sec' % (name, args, kw, time_end - time_start)
    print msg
 
  check_time.__name__ = method.__name__
  return check_time

Użycie dekoratora w Pythonie to syntaktyczna perełka.

@timeit
def say_hello(param):
  print param
  time.sleep(0.5)

W PHP osiągnięcie czegoś takiego jest po prostu niemożliwe. Od wersji PHP 5.3 język został wzbogacony o nowe cechy takie jak domknięcia, funkcje anonimowe i przestrzenie nazw. Czy owe mechanizmy umożliwiają implementację czegoś co choćby przypominało pythonowy dekorator?

W PHP nie da się zdefiniować funkcji, a potem przypisać jej inną nazwę.

def foo():
  print 'OK'
 
faa = foo
 
faa() # w wyniku otrzymamy: OK

no chyba że użyjemy funkcji anonimowej (ang. anonymous function)

$foo = function() {echo 'OK';};
$faa = $foo;
$faa(); // w wyniku otrzymamy: OK

Dekorowanie funkcji anonimowych przy użyciu domknięć

Możemy zapomnieć (na razie) o dekorowaniu tradycyjnych funkcji ale udekorowanie funkcji anonimowej staje się potencjalnie możliwe.

$foo = function() {echo 'OK';};
 
$foo = function() use ($foo) {
  echo 'Jest '; return $foo();
};
 
$foo(); // w wyniku otrzymamy: Jest OK

Domknięcia (ang. closures) stoją u podstaw programowania w Pythonie, są też od zawsze obecne i powszechnie używane np. w Javascript-cie.

var Example = function()
{ 
  this.public = function() 
  { 
    return "This is a public method"; 
  }; 
 
  var private = function() 
  { 
    return "This is a private method"; 
  };
};
 
Example.public() // returns "This is a public method" 
Example.private() // error - doesn't work

Ich implementacja w PHP to kwestia dyskusyjna podobnie jak ich użyteczność. Z uwagi na określone cechy PHP domknięcia w tym języku wydają się nie być odpowiednikiem tego mechanizmu znanym z innych języków programowania. W przeprowadzanym przeze mnie teście przydały się jednak i osobiście dostrzegam jeszcze kilka innych ich praktycznych zastosowań. Wracając jednak do głównego wątku tego wpisu.

W miarę prosty sposób udało się udekorować funkcję „foo”. Domknięcie można zamknąć w funkcji dzięki czemu nadaje się do wielokrotnego użytku.

function timeit($func) {
  return function() use ($func) {
    // pobranie wszystkich argumentów funkcji
    $args = func_get_args();
 
    // utworzenie funkcji pomocniczej
    $microtime_float = function()
    {
      list($usec, $sec) = explode(" ", microtime());
      return ((float)$usec + (float)$sec);
    };
 
    // rozpoczęcie pomiaru czasu
    $time_start = $microtime_float();
 
    // wywolanie funkcji
    $result = call_user_func_array($func, $args);
 
    // zakończenie pomiaru czasu i wyświetlenie wyników
    $time_end = $microtime_float();
    $time = $time_end - $time_start;
    printf ("\nfunction was executed during %01.6f seconds\n", $time);
 
    // zwrócenie resultatu działania funkcji
    return $result;
  };
}

Zaprezentuje może użycie „dekoratora” timeit na funkcji wymagającej parametrów.

$func_say_hello = function(param) {
	return 'Hello '. $param;
};
 
$func_say_hello = timeit($func_say_hello);
echo $func_say_hello('World');

Funkcje anonimowe są, a raczej będą stosunkowo rzadko używane, podobnie zresztą jak funkcje lambda w Pythonie, których są odpowiednikiem. Pomiar czasu wykonania np. funkcji sortującej to z pewnością przydatna sprawa, ale wzbogacanie funkcji anonimowych o nowe możliwości przy pomocy „dekoratorów” wydaje się być mało przydatne. Czy zatem można udekorować zwykłą funkcję?

Czy przestrzenie nazw pomagają w dekorowaniu funkcji?

Po co nam przestrzenie nazw (ang. namespaces)? Załóżmy, że mamy w pliku functions.php zdefiniowaną przestrzeń nazw „lib” i funkcję „say_hello”

<?php
namespace lib {
  function say_hello($param)
  {
    return 'Hello '. $param;
  }
}

Gdybyśmy w pliku index.php dołączyli plik functions.php moglibyśmy używać zdefiniowanych w nim funkcji.

<?php
include './functions.php';
echo \lib\say_hello('World');

Wywołanie say_hello(‚World’); bez podania poprzedzającego go namespace-a zakończyłoby się błędem. Niestety PHP nie wspiera jak na razie możliwości aliasowania funkcji czy stałych zamkniętych w przestrzeni nazw dlatego też chęć odwoływania się do funkcji „say_hello” bezpośrednio musi zostać poprzedzona definicją nazwijmy to „atrapy”, która przy okazji pozwoli udekorować opakowywowaną funkcję.

include './functions.php';
 
function timeit($func) {...}
 
function say_hello($param)
{
  $func_say_hello = '\lib\say_hello';
  $func_say_hello = timeit($func_say_hello);
  $result = $func_say_hello($param);
}
echo say_hello('World');

Zwróćmy uwagę na to, że funkcje „say_hello” i „\lib\say_hello” to nie to samo i równie dobrze moglibyśmy nie używać przestrzeni nazw i osiągnęlibyśmy to samo (tylko nazwy funkcji byłyby inne)

function timeit($func) {...}
 
function say_hello($param) {...}
 
function decorated_say_hello($param)
{
  $func_say_hello = 'say_hello';
  $func_say_hello = timeit($func_say_hello);
  $result = $func_say_hello($param);
}

Z punktu widzenia wygody użycia to czy użyjemy przestrzeni nazw czy nie to mamy to samo. I tak chcąc zmierzyć czas wykonania funkcji „say_hello” musimy zmienić jej wywołanie w kodzie na „decorated_say_hello”. Nie da się udekorować zdefiniowanych funkcji w pythoniczny sposób.

Aliasy – nowe możliwości dekorowania klas

W przypadku funkcji moje rozważania to jedynie gimnastyka mózgu, jednak w przypadku klas teoretyczne dywagacje – jak się zaraz okaże – przybiorą praktyczną formę.

Wspominałem wyżej o aliasach. Tego czego nie da się zrobić z funkcjami i stałymi w PHP > 5.3 da się uczynić z klasami.

Załóżmy, że plik functions.php wygląda tak

namespace lib {
	class Say
	{
		public static function hello($param)
		{
			return 'Hello '. $param;
		}
 
		public function goodbye($param)
		{
			return 'Goodbye '.$param;
		}
	}
}

Do pliku index.php możemy dołączyć functions.php i przypisać klasie „/lib/Say” alias Say

include './functions.php';
 
function timeit($func) {...}
 
use \lib\Say as Say;
 
echo Say::hello('Adam');
$say = new Say();
echo $say->goodbye('Ewa');

Nadanie aliasu sprawia, że możemy używać klasy tak jakby była zdefiniowana bez użycia przestrzeni nazw. Jeśli w tym momencie przyjdzie nam ochota zmierzenia czasu wykonania metod klasy „Say” (a właściwie „\lib\Say”) bez zmiany wywołań musimy zrobić dwie rzeczy. Zakomentować linijkę nadającą alias oraz udekorować klasę.

include './functions.php';
 
function timeit($func) {...}
 
//use \lib\Say as Say;
 
class Say
{
	private $_obj;
 
	public function __construct() {
		$this->_obj = new \lib\Say();
	}
 
	public static function hello($param)
	{
		$func = '\lib\Say::hello';
		$func = \deco\timeit($func);
		return $func($param);
	}
 
	public function goodbye($param)
	{
		$func = function($obj, $param) {
			return $obj->goodbye($param);
		};
 
		$func = \deco\timeit($func);
		return $func($this->_obj, $param);
	}
}
 
echo Say::hello('Adam');
$say = new Say();
echo $say->goodbye('Ewa');

Wywołanie metod się nie zmieniło, ale wzbogaciliśmy naszą klasę o funkcjonalność pozwalającą nam zmierzyć czas wykonania zarówno metody statycznej klasy, jak i metody instancji. Do wygody użycia dekoratora „@timeit” w Pythonie jest jeszcze bardzo daleko. Udekorowaliśmy zaledwie dwie metody, a trzeba było napisać tyle kodu. Z każdą kolejną metodą przybędzie dodatkowego kodu w dekoratorze. Czy da się ten przyrost ograniczyć?. Dzięki metodom magicznym da się zrobić bardziej uniwersalny dekorator.

include './functions.php';
 
function timeit($func) {...}
 
//use \lib\Say as Say;
 
class Say
{
	private $_obj;
 
	public function __construct() {
		$this->_obj = new \lib\Say();
	}
 
	public static function __callStatic($name, $arguments)
	{
		$func = '\lib\Say::'.$name;
		return self::_addDecorators($func, $arguments);
	}
 
	public function __call($name, $arguments)
	{
		$func = function() {
			$params = func_get_args();
			$obj = array_shift($params);
			$method = array_shift($params);
			return call_user_func_array(array($obj, $method), $params);
		};
 
		array_unshift($arguments, $name);
		array_unshift($arguments, $this->_obj);
		return self::_addDecorators($func, $arguments);
	}
 
	private static function _addDecorators($func, $arguments)
	{
		$func = \deco\timeit($func);
		return call_user_func_array($func, $arguments);
	}
}
 
echo Say::hello('Adam');
$say = new Say();
echo $say->goodbye('Ewa');

Konkluzje

1. To naprawdę działa – doznałem intelektualnego orgazmu.
2. Nie stosujcie takich rozwiązań w prawdziwym projekcie

Próba debugowania takiego kodu skazana jest z góry na porażkę. Przeprowadzony przeze mnie eksperyment dostarczył mi najlepszego dowodu na to, że nie ma sensu implementować na siłę mechanizmów znanych z innych języków. PHP ma swoją naturę, która czasami jest ograniczeniem, ale często stanowi też jego zaletę.

Pogodzenie Python-a z PHP na Apache2 (mod_wsgi + mod_php)

Wstęp

Poradników i tutoriali opisujących konfigurację Apache z PHP i MySQL pod Linuxem (LAMP) jest cała masa. W Ubuntu sprowadza się to do wywołania w konsoli prostego polecenia

sudo apt-get install php5 php5-mysql mysql-server apache2 libapache2-mod-auth-mysql

… i mamy wszystko co potrzeba. Więcej na ten temat znajdziemy choćby w artykule Instalacja Apache + PHP5 + MySQL.

Instalacja frameworka Django i preferowanego przez pythonowców serwera baz danych Postgres jest równie prosta – przynajmniej pod Ubuntu.

sudo apt-get install python-django postgresql python-psycopg2 postfix python-imaging python-docutils

Django ma jedną z najlepszych dokumentacji, a o Postgresie pisze niemal co drugi bloger, który miał coś z nim do czynienia tak więc zainteresowanych po prostu odeślę do wciąż aktualnego i w miarę kompletnego wpisu Instalacja PostgreSQL 8.3 w Ubuntu 8.04.

O ile hostowanie skryptów PHP na Apache-u jest rzeczą naturalną zarówno w środowisku deweloperskim jak i produkcyjnym o tyle w przypadku Pythona a konkretnie aplikacji Django już nie. Django posiada świetny wbudowany serwer stworzony na podstawie klasy BaseHttpServer ze standardowej biblioteki Pythona, który świetnie sprawdza się do szybkiego testowania aplikacji o niepełnej funkcjonalności. Restartuje się automatycznie przy każdej zmianie w kodzie a ponadto ponieważ uruchamiany jest w terminalu wyświetla na wyjściu wszystkie instrukcje print.

Użycie serwera wbudowanego w środowisku produkcyjnym jest zabronione licencją, a poza tym istnieje jeszcze kilka innych obiektywnych powodów aby tego nie robić, jak choćby bezpieczeństwo i stabilność, czy wydajność. Jak się okazuje także dla celów developerskich warto czasem podjąć trud konfiguracji serwera zewnętrznego.

W przypadku Apache-a w kontekście hostowania skryptów napisanych w języku Python najczęściej stosuje się dwa rozwiązania tj. mod_python lub mod_wsgi. Oba z modułów nie powodują konfliktów z mod_php, tak więc chcąc na swoim serwerze obsługiwać zarówno aplikacje PHP i Python można zastosować dowolne z wymienionych rozwiązań.

Ponoć konfiguracja Apache2 + mod_python jest częściej stosowana, lepiej przetestowana i udokumentowana, ja jednak zdecydowałem się na WSGI z uwagi na elastyczność jaką udało mi się uzyskać.

Założenia

W przypadku środowisk produkcyjnych kluczową kwestią jest bezpieczeństwo i stabilność serwera. W środowisku developerskim, w którym skrypty uruchamiane są jedynie na komputerze lokalnym osobiście stawiam na elastyczność kosztem nawet bezpieczeństwa i stabilności. Nie lubię grzebać w plikach konfiguracyjnych Apache-a i edytowanie pliku /etc/apach2/httpd.conf lub któregoś z plików w katalogu /etc/apache2/sites-available/ za każdym razem kiedy tworze nowy projekt lub zmieniam jego nazwę. W przypadku projektów realizowanych w języku PHP wystarczy, że w moim katalogu workspace stworzę nowy katalog np. „nowy_projekt_php”, wrzucę do niego plik index.php i wywołam w pasku adresu przeglądarki

http://localhost/nowy_projekt_php

Podobny efekt chciałem uzyskać w przypadku projektów realizowanych w Django.

Instalacja mod_wsgi

Moduł WSGI możesz zainstalować ze źródeł, co zostało przystępnie opisane w artykule Ubuntu Hardy – mod_wsgi Installation, ale w Ubuntu można skorzystać z repozytorium:

sudo apt-get install libapache2-mod-wsgi

Aby aktywować moduł (w Ubuntu 10.04 – można pominąć)

sudo a2enmod mod-wsgi

W przypadku instalacji z repozytorium wystarczy już tylko restart serwera.

sudo /etc/init.d/apache2 restart

Konfiguracja Apache

Integracja mod_wsgi z Django jest świetnie opisana zarówno na stronach dokumentacji Django, jak też (może nawet lepiej) na stronie rozszerzenia specjalnie poświęconej temu zagadnieniu w artykule pod pt. Integration With Django.

Ja jednak zaproponuję jeszcze inne rozwiązanie na które natknąłem się na forum w wątku Ubuntu + Apache2 + WSGI (mod_wsgi) with LAMP i lekko zmodyfikowałem na swoje potrzeby.

Aby osiągnąć wyżej opisane założenie w najprostszy sposób należy:

Stworzyć Virtualhosta w pliku httpd.conf

sudo vim /etc/apache2/httpd.conf

<VirtualHost *>
    ServerName testhost
    DocumentRoot /home/myuser/workspace/

    <Directory /home/myuser/workspace/>
        Options Indexes FollowSymLinks MultiViews ExecCGI

        AddType application/x-httpd-php .php .phtml
        AddType application/x-httpd-php-source .phps
        AddHandler application/x-httpd-php .php .phtml
        AddHandler cgi-script .cgi
        AddHandler wsgi-script .wsgi

        Order allow,deny
        allow from all
    </Directory>
</Virtualhost>

W przeciwieństwie do rozwiązania zaproponowanego na forum proponuję usunąć dyrektywę „AllowOverride None” dzięki czemu możliwe będzie skorzystanie z mod_rewrite.

Trzeba jeszcze poinformować serwer, że domyślnym plikiem w aplikacji napisanej w Pythonie będzie index.wsgi

sudo gedit /etc/apache2/mods-enabled/dir.conf

<IfModule mod_dir.c>
    DirectoryIndex index.html index.cgi index.pl index.php index.xhtml index.htm index.wsgi
</IfModule>

W katalogu /home/myuser/workspace/ utwórzmy nowy podkatalog nowy_projekt_python a w nim plik index.wsgi o treści:

def application(environ, start_response):
  status = '200 OK' 
  output = 'Hello World!'
 
  response_headers = [('Content-type', 'text/plain'),
            ('Content-Length', str(len(output)))]
  start_response(status, response_headers)
 
  return [output]

Jeśli po wywołaniu

http://localhost/nowy_projekt_python

widać „Hello World!” to znaczy, że wszystko jest ok, jeśli nie to może wystarczy zrestartować serwer 😉

Twórcy Django dążą do tego aby ich framework był pythonowy jak to tylko możliwe dlatego np. konfigurację trzymają w plikach py a nie np. w xml albo yml-u. Dzięki takiemu podejściu możemy mieć pewność, że po wrzuceniu do katalogu nowy_projekt_python aplikacji Django i modyfikacji pliku index.wsgi, zobaczymy w przeglądarce to co byśmy widzieli po uruchomieniu serwera wbudowanego.

Zmodyfikujmy index.wsgi

import os, sys
sys.path.append('/home/myuser/workspace')
sys.path.append('/home/myuser/workspace/nowy_projekt_python')
 
os.environ['DJANGO_SETTINGS_MODULE'] = 'settings'
 
import django.core.handlers.wsgi
 
_application = django.core.handlers.wsgi.WSGIHandler()
 
def application(environ, start_response):
	if environ['wsgi.url_scheme'] == 'https':
		environ['HTTPS'] = 'on'
	return _application(environ, start_response)

Przydałby się jeszcze plik .htaccess

<IfModule mod_rewrite.c>
    # Turn on URL rewriting
    RewriteEngine On

    # Installation directory
    RewriteBase /nowy_projekt_python/

    # Protect hidden files from being viewed
    <Files .*>
        Order Deny,Allow
        Deny From All
    </Files>

    # Allow any files or directories that exist to be displayed directly
    RewriteCond %{REQUEST_FILENAME} !-f
    RewriteCond %{REQUEST_FILENAME} !-d

    # Rewrite all other URLs to index.wsgi/URL
    RewriteRule .* index.wsgi/$0 [PT]

</IfModule>

Zaproponowane tutaj rozwiązanie jest jedynie punktem wyjścia do stworzenia swojej własnej uniwersalnej konfiguracji środowiska developerskiego do pracy z projektami PHP i Python. Zapewne przydałoby się parę rzeczy inaczej skonfigurować lub też dodać kilka opcji jak np. dyrektywę zapobiegającą wyświetlaniu treści plików python w przeglądarce. Zachęcam do eksperymentowania i dzielenia się swoim doświadczeniem.